საცხოვრებელი ფართიდან გამომდინარე შინაური ბინადარი ცხოველების ყოლა შესაძლოა, რაოდენობრივად შეიზღუდოს. აღნიშნული ჩანაწერი შესაძლოა, „შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ საქართველოს კანონის პროექტში“ გაჩნდეს. თუმცა ამ ეტაპზე კანონპროექტში მოსაკრებლის დაწესების დამატება სამსჯელო საკითხს წარმოადგენს.

უფრო ზუსტად, მსჯელობის საკითხს წარმოადგენს, პატრონიანი და მიკედლებული შინაური ბინადარი ცხოველების რაოდენობრივი შეზღუდვა:

კერძო სახლი / მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ბინა;

შეზღუდვის საფუძველი - კვადრატულობა, საკადასტრო კოდი.

ამასთან, პროექტის თანახმად, გამონაკლისს წარმოადგენს: სამწყემსო დანიშნულების ძაღლები, ფუნქციური დანიშნულების ძაღლები.