თანამედროვე სამყაროს ინფორმაცია ამოძრავებს. ტექნოლოგიები, ინტერნეტი და ხელოვნური ინტელექტის განუსაზღვრელი შესაძლებლობები კი  დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის დიდ სივრცეს ქმნის.. შეცდომაში შემყვანი ნარატივების გავრცელებაში ჩართულ სხვადასხვა აქტორებს შორის რუსული პროპაგანდა სრულყოფილებითა  და გლობალური მასშტაბით გამოირჩევა. რუსული  პროპაგანდისტები კონკრეტულ ტაქტიკებს იყენებენ საზოგადოებაზე გავლენისათვის.

დეზინფორმაცია მიზანმიმართული ცრუ ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციაა, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბისა და უთანხმოების დასათესად მძლავრ ინსტრუმენტად იქცა.

რუსული პროპაგანდა  დეზინფორმაციულ კამპანიებს  სტრატეგიულად იყენებს არჩევნებზე გავლენის მოხდენის მიზნით და ძირს უთხრის დემოკრატიულ პროცესებს სამიზნე ქვეყნებში. ეს კამპანიები როგორც წესი იწვევს სოციალურ დაყოფას, აძლიერებს კონფლიქტებს და ხელს უწყობს პოლარიზაციას.

რუსი პროპაგანდისტები დეზინფორმაციის ეფექტურად გასავრცელებლად სხვადასხვა ტაქტიკას იყენებენ. ერთ-ერთი გავრცელებული ტექნიკაა ყალბი ნარატივების შექმნა, რომლებიც ზედმიწევნით ზუსტად არის შემუშავებული ემოციების გამოსაწვევად და საზოგადოებაში დაუცველობის განცდის გასაჩენად. ეს ნარატივები შემდეგ ვრცელდება სოციალური მედიის პლატფორმების, ვებგვერდებისა და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მედია საშუალებების მეშვეობით, იმისათვის რომ მიაღწიოს ფართო აუდიტორიამდე.

კიდევ ერთი ტაქტიკა არის ტროლების ფერმებისა და ბოტების ქსელების გამოყენება, რომლითაც ონლაინ სივრცე სავსეა. სოციალური პლატფორმები  შეცდომაში შემყვანი და საზოგადოების გამყოფი  სტატუსებისა თუ კომენტარების სივრცე გახდა. ეს ავტომატიზებული სისტემა, რომელშიც ჩართულია ყალბი ანგარიშები, ქმნის ილუზიას საზოგადოებრივი აზრის შესახებ და ხელს უწყობს დეზინფორმაციის ვირუსულობას. ალგორითმების მანიპულირებითა და მომხმარებელთა მონაცემების ანალიზით, რუს პროპაგანდისტებს შეუძლიათ თავიანთი მესიჯების მორგება კონკრეტულ აუდიტორიაზე რეზონანსის შესატანად.

დეზინფორმაციასა და რუსული პროპაგანდის გავრცელებას შორსმიმავალი მიზნები და მძიმე შედეგები აქვს მთელ მსოფლიოში. პირველ რიგში, ეს ძირს უთხრის საზოგადოების ნდობას ტრადიციული მედიისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ. როდესაც დეზინფორმაცია უხვადაა და სიმართლე გაუგებარი ხდება, მოქალაქეებისთვის სულ უფრო რთული ხდება ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება და სამოქალაქო დისკურსში მონაწილეობა. ნდობის ეს ეროზია ძირს უთხრის დემოკრატიული საზოგადოებების საფუძვლებს.

დეზინფორმაციისა და რუსული პროპაგანდის საფრთხის თავიდან აცილება მრავალმხრივ მიდგომას მოითხოვს. მთავრობებმა, ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა და ინდივიდებმა უნდა ითანამშრომლონ იმისთვის, რომ ამ კამპანიების გავლენა შემცირდეს. გასათვალისწინებელია რამდენიმე სტრატეგია:

მედიაწიგნიერება: კრიტიკული აზროვნებისა და მედიაწიგნიერების განათლების ხელშეწყობა გადამწყვეტია იმისთვის, რომ ადამიანებს მივცეთ შესაძლებლობა, გაარჩიონ სანდო ინფორმაცია დეზინფორმაციისგან.

ფაქტების გადამოწმება: ფაქტების შემმოწმებელი ორგანიზაციების გაძლიერება და მათი ძალისხმევის მხარდაჭერა ცრუ ინფორმაციის გადამოწმებისა და გაუქმების მიზნით.

გამჭვირვალობა და რეგულირება: აუცილებელია სოციალური მედიის პლატფორმებიდან გამჭვირვალობის წახალისება და დეზინფორმაციის გავრცელების წინააღმდეგ საბრძოლველად შესაბამისი რეგულაციების დანერგვა.

საერთაშორისო თანამშრომლობა: სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მთავრობებს, ორგანიზაციებსა და ტექნოლოგიურ კომპანიებს შორის საერთაშორისო თანამშრომლობა.