დღეს მთავრობის სხდომაა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მინისტრები 9 საკითხზე იმსჯელებენ.

1) საქართველოს კანონის პროექტი „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები, მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

2) საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“, მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

3) საქართველოს მთავრობის განკარგულებების პროექტები ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სააქციო საზოგადოება „ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ (2 პროექტი), მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

4) საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შპს „რეზო კვარაცხელიასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 იანვრის №26/01/01 განკარგულებით დადგენილისაგან განსხვავებული პირობების განსაზღვრისა და შპს „რეზო კვარაცხელიას“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ”, მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

5) საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „დიღომი ჰესისასთვის“ აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ, მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

6) საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,ფ/პ ვალერიან ნარიმანიძის საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე”, მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

7) საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის უძრავი ნივთების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე”, მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

8) საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმების შესახებ”, მომხსენებელი: ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი;

9) საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესების“ პროექტის ფარგლებში დამატებითი დაფინანსების მოზიდვის შესახებ”, მომხსენებელი: ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი;