გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება პროგრესული საზოგადოებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტებია. საქართველოში, ისევე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, ქალებმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგან გენდერული თანასწორობის მისაღწევად. თუმცა, პროგრესის მიუხედავად, შრომის ბაზარზე ქალებისთვის გამოწვევები რჩება. ამ სტატიაში ვისაუბრებთ იმ დაბრკოლებებსა და პრობლემებზე, რომლებსაც ქალები საქართველოში აწყდებიან, იმ სისტემურ გამოწვევებზე, რომლებიც ხელს უშლის ქალებს სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის ეკონომიკაში.

სახელფასო სხვაობა

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელსაც ქალები საქართველოს შრომის ბაზარზე აწყდებიან, არის სახელფასო სხვაობა. მსგავსი სამუშაოს შესრულებისთვის, ქალები ხშირად იღებენ ნაკლებ ანაზღაურებას, ვიდრე მათი კაცი კოლეგები. ეს ხდება მიუხედავად მათი კვალიფიკაციისა და გამოცდილებისა. შეუსაბამობა აძლიერებს ეკონომიკურ უთანასწორობას და ზღუდავს ქალების ფინანსურ დამოუკიდებლობას.

პროფესიული სეგრეგაცია

პროფესიული სეგრეგაცია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა საქართველოში. ქალები ხშირად ზედმეტად არიან წარმოდგენილნი ზოგ ინდუსტრიებში და ნაკლებად სხვაგან. განსაკუთრებით ეს ხდება ისეთ ინდუსტრიებში, რომელშიც ტრადიციულად დომინირებენ კაცები ან საქმე აღიქმება „კაცურად“. ეს სეგრეგაცია ზღუდავს ქალთა არჩევანს, აძლიერებს სტერეოტიპებს და ზღუდავს მათ ხელმისაწვდომობას მაღალანაზღაურებად სამუშაოებსა და კარიერული წინსვლის შესაძლებლობებზე.

წარმომადგენლობის ნაკლებობა მენეჯერულ როლებში

საქართველოში ქალებს შეზღუდული აქვთ ხელმისაწვდომობა ლიდერის პოზიციაზე,  როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში. ქალების არასაკმარისი წარმომადგენლობა გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე აფერხებს მათ შესაძლებლობას,  მოახდინონ გავლენა პოლიტიკასა და იმ სტრატეგიებზე, რომლებსაც შეუძლიათ შრომის ბაზარზე გენდერული  საკითხების მოგვარება. წარმომადგენლობის ეს ნაკლებობა კიდევ უფრო აძლიერებს არსებულ გენდერულ უთანასწორობას.

ქალთა არაანაზღაურებადი სამუშაო

არაანაზღაურებადი ზრუნვა, მაგალითად საოჯახო საქმეები და ოჯახის წევრთა მოვლის მოვალეობები, ქალებს არაპროპორციულად ეკისრებათ. ამ მოვალეობების შეთავსება სამსახურთან ხშირად რთულია, რის გამოც საქართველოში ბევრი ქალი იძულებულია ნახევარ განაკვეთზე იმუშაოს. ოჯახში არაანაზღაურებადი სამუშაოს არათანაბარი განაწილება ქალთა ეკონომიკურ დამოკიდებულებასა და მათ კარიერულ წინსვლას აფერხებს.

დისკრიმინაცია და სტერეოტიპები

საქართველოს შრომის ბაზარზე ქალები ხშირად აწყდებიან დისკრიმინაციასა და სტერეოტიპებს.  ქალთა შესაძლებლობებისა და საზოგადოებაში მათი  როლების შესახებ წინასწარ შექმნილმა წარმოდგენებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს დამსაქმებლის ან თავად ქალების გადაწყვეტილებებზე.

მხარდამჭერი პოლიტიკისა და პროგრამების ნაკლებობა:

სამუშაო ადგილებზე გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ ყოვლისმომცველი პოლიტიკისა და პროგრამების არარსებობა კვლავ გამოწვევად რჩება საქართველოში. საჭიროა უფრო ძლიერი საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც დაიცავს ქალთა უფლებებს, უზრუნველყოფს თანაბარ ანაზღაურებას თანაბარი სამუშაოსთვის და ხელს შეუწყობს სამუშაო ადგილის მრავალფეროვნებას და ინკლუზიურობას.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ გადადგა ნაბიჯები შრომის ბაზარზე გენდერული თანასწორობისკენ, ქალებისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევები ჯერ კიდევ არსებობს. ქალთა სრული მონაწილეობა და აქტიური ჩრთვა ქართულ შრომის ბაზარზე, არა მხოლოდ სარგებელს მოუტანს ცალკეულ ქალებს, არამედ ხელს შეუწყობს მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას და კეთილდღეობას.