დღეს, 18 აპრილს, 14:00 საათზე, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით, მთავრობის სხდომა გაიმართება.

 


1. საქართველოს კანონის პროექტი „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  —  მომხსენებელი: გ. ამილახვარი

2. საქართველოს კანონის პროექტი „დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” —  მომხსენებელი: ო. შამუგია

3. საქართველოს კანონის პროექტი  „ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის  თაობაზე” —  მომხსენებელი: ო. შამუგია

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ —  მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” —  მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ჯორჯიან ენერჯი რეფაინინგ კომპანი-ჯერსისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” —  მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი


 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „წეროვანი ველისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” —  მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს „ახალი წეროვანისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ —  მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „შავი ზღვის სამოთხე 1 - ისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისა და იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 აგვისტოს N1494 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” —  მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის უძრავი ნივთების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე” —  მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „საქართველო-ურბან ენერჯის“ შორის 2007 წლის 29 მაისს დადებულ მემორანდუმზე დამატების თაობაზე” —  მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობასა და შპს ,,იმერ-ენერჯი კაპიტალს’’ შორის ,,ძევრა ჰესი 1-ის’’ ,,ძევრა ჰესი 2-ის’’ ,,ძევრა ჰესი 3-ის’’ ელექტროსადგურების შესახებ დასადები ხელშეკრულების თაობაზე“ —  მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმების შესახებ” — მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულებების პროექტები ,,პირისათვის საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭების შესახებ” (2 პროექტი) —  მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,ქვეყნის ქალაქებისა და კურორტების განვითარების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ —  მომხსენებელი: ი. ქარსელაძე

16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი ,,საქართველოს გრძელვადიანი დაბალემისიიანი განვითარების კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“  — მომხსენებელი: ო. შამუგია