წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ტუ­რის­ტე­ბი­ მომ­სა­ხუ­რე­ბის­ და­ბალ დო­ნეს უჩ­ივი­ან­ - სამეგრელო, როგორც ტურიზმის სახე

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ტუ­რის­ტე­ბი­ მომ­სა­ხუ­რე­ბის­ და­ბალ დო­ნეს უჩ­ივი­ან­ - სამეგრელო, როგორც ტურიზმის სახე

access_time2019-09-19 20:10:06

დააახლოებით 2 თვის წინ საქართველოს ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა რადიო „კომერსანტის“ გადაცემაში „მთავარი ფაქტორი“ განაცხადა, რომ სამეგრელო შეიძლება გარდაიქმნას ჩვენი ტურიზმის სახედ“.  მან აღნიშნა, რომ 2025 წლისთვის არსებული  სტრატეგიის მიხედვით, საქართველოს უნდა ემასპინძლა 11 მილიონი საერთაშორისო მოგზაურისთვის. „სამეგრელოში ვიყავით და დავრწმუნდით, თუ როგორი დიდი პოტენციალი გააჩნია ამ რეგიონს. სამეგრელო შეიძლება გარდაიქმნას ჩვენი ტურიზმის სახედ.“ - აღნიშნა მარიამ ქვრივიშვილმა.


­ევ­რო­კავ­ში­რის ­პრო­ექ­ტის ­„სა­მო­ქა­ლაქო­ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა“­–­ მცი­რე­ და­ სა­შუ­ა­ლო ­ბიზ­ნე­სის­ და ­ევრო­კავ­შირ­თან­ თა­ვი­სუ­ფა­ლი­ ვაჭ­რო­ბის ­მხარ­და­სა­ჭე­რად“­ ფარ­გ­ლებ­ში ჩატარდა კვლევა, რომელმაც საქართველოს 5 სამიზნე რეგიონი და თბილისი მოიცვა, კვლევა შეეხო მცირე და საშუალო ბიზნესის გამოწვევებსა და განვითარების პერსპექტივებს საქართველოს რეგიონებში.


კვლე­ვის­ შე­დე­გად­ გა­მოვ­ლინ­და,­ რომ­ წა­ლენ­ჯი­ხის­ მუნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში­ მა­ღა­ლია­ სა­თავ­გა­და­სავ­ლო­ ტუ­რიზ­მის გან­ვი­თა­რე­ბის­ პო­ტენ­ცი­ალი,­ რა­საც­ განაპირობებს­ წალენ­ჯი­ხის­ მუნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის­ ტე­რი­ტო­რი­აზე­ არ­სე­ბუ­ლი ტუ­რის­ტუ­ლად­ სა­ინ­ტე­რე­სო­ ად­გი­ლე­ბი­ და­ მარ­შრუ­ტე­ბი.­ წა­ლენ­ჯი­ხის ­მუნიციპალი­ტე­ტი­ და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია­ ამ ­სფეროს­ გან­ვი­თა­რე­ბით­ და­ მი­სი­ვე­ შე­საძ­ლებ­ლო­ბის­ ფარგლებ­ში­ გა­დად­გმუ­ლი­ აქ­ვს­ კონ­კრე­ტუ­ლი­ ნა­ბი­ჯე­ბი­ სფეროს ­გან­ვი­თა­რე­ბის ­ხელ­შეწყო­ბის­თვის.­ თუმ­ცა,­ წა­ლენ­ჯი­ხის­ მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის­ სა­თავ­გა­და­სავ­ლო ტუ­რიზ­მის­ გან­ვი­თა­რე­ბის­ პრო­ცე­სი ­ძალ­ზე ­მდო­რედ ­მიმდი­ნა­რე­ობს“, - ნათქვამია დოკუმენტში.

 

რაც ­შე­ეხ­ება ­უცხო­ელ­ ტუ­რის­ტებს,­ ის­ინი ძი­რი­თა­დად­ ეკ­ოტ­ურ­იზ­მით ­არი­ან­ და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ­ნი და ამ­იტ­ომ­აც ­მი­ემ­არ­თე­ბი­ან ­მა­ღალ­მთი­ან ­სა­თავ­გა­და­სავ­ლო ტუ­რის­ტულ­ მარ­შრუ­ტებ­ზე,­ რო­გო­რი­ცაა­ ტო­ბა­ვარ­ჩხი­ლი,­ მდ.­ინ­წრას­ სა­თა­ვე­ და ­მთე­ლი ­ხე­ობა, ­ყვი­რას­მთა, ­წი­ფურო­ნა ­(წიფ­ლნა­რი),­ კერ­ნა­ხო­ნა­ და­ სხვა.


წა­ლენ­ჯი­ხის­ მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის­ ტუ­რიზ­მის­ სამ­სა­ხუ­რის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან­ ინ­ტერ­ვი­უში­ ირ­კვე­ვა,­ რომ­ წალენ­ჯი­ხის­ მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში­ არ­ არ­ის­ არ­ცერ­თი­ რე­გისტრი­რე­ბუ­ლი ­ტურის­ტუ­ლი­ კომ­პა­ნია ­ან ­ფირ­მა, ­რო­მე­ლიც ორ­გა­ნი­ზე­ბას­ გა­უწ­ევს,­ რო­გორც­ მარ­შრუ­ტე­ბის­ და­გეგმვას,­ ას­ევე ­ტუ­რის­ტე­ბი­სათ­ვის ­სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ­სერ­ვი­სის შე­თა­ვა­ზე­ბას. ­ამ­ის ­მი­ზე­ზად­ კი­ სა­ხელ­დე­ბა­ რეკ­ლა­მი­რე­ბის პრობ­ლე­მა.


­კვლე­ვის შე­დე­გად­ გა­მო­იკ­ითხა­ 40­ ში­და­ და­ გა­რე­ ტუ­რის­ტი­ (მუ­ნიცი­პა­ლი­ტეტ­ში­ მცხოვ­რე­ბი ­და­ არა­ მცხოვ­რე­ბი).


 

კვლე­ვის ­შე­დე­გე­ბი ­აჩ­ვე­ნებს,­ რომ­ წა­ლენ­ჯი­ხის ­მუ­ნი­ცი­პალი­ტეტს,­ გა­მომ­დი­ნა­რე­ ტუ­რის­ტუ­ლი ­ად­გი­ლე­ბის­ სიმ­რავლი­დან,­ აქ­ვს ­ტუ­რიზ­მის ­გან­ვი­თა­რე­ბის ­პო­ტენ­ცი­ალი.­ თუმცა,­ არ­სე­ბობს­ რი­გი­ ბა­რი­ერ­ებ­ისა,­ რო­მელ­თა­ დაძ­ლე­ვაც უნ­და­ მოხ­დეს.­ ტუ­რის­ტე­ბი­ უჩ­ივი­ან­ მომ­სა­ხუ­რე­ბის­ და­ბალ დო­ნეს,­ რო­გორც­ უშუ­ალ­ოდ­ სერ­ვი­სის­ მიმ­წო­დებ­ლე­ბის მხრი­დან,­ ას­ევე­ ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი­ თვალ­საზ­რი­სით.­ გარ­და ­ამ­ისა,­ ის­ურ­ვებ­დნენ ­გარ­კვე­ული ­სერ­ვი­სე­ბის­ (მაგ.­ სა­ოჯ­ახო­სას­ტუმ­რო­ებ­ის) ­მე­ტად­ ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბას.­ სერ­ვი­სის­ მიმ­წო­დებ­ლებს­ აქ­ვთ­ და­ბა­ლი­ კვა­ლი­ფი­კა­ცია საქ­მი­ან­ობ­აში­ და­ არ­ ფლო­ბენ­ ინ­ფორ­მა­ცი­ას­ თა­ნა­მედრო­ვე­ სტან­დარ­ტე­ბი­სა­ და­ რე­გუ­ლა­ცი­ებ­ის­ შე­სა­ხებ.­


კვლევის შედეგად ძირითადი რეკომენდაციები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიმართ მოიცავს შემდეგ პუნქტებს: ჩა­ტარ­დეს­ ად­გილ­ზე­ არ­სე­ბუ­ლი­ სა­ჭი­რო­ებ­ებ­ის კვლე­ვა; შემუშავდეს­  სა­თავ­გა­და­სავ­ლო­ ტუ­რიზ­მის­ გან­ვი­თარე­ბის­ ად­გი­ლობ­რი­ვი­ ერ­თი­ანი სტრა­ტე­გია; შე­მუ­შავ­დეს ­სა­თავ­გა­და­სავ­ლო ­ტუ­რიზ­მის ­გან­ვი­თარე­ბის ­სა­მოქ­მე­დო ­გეგ­მა; მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი­ ჩა­ერ­თოს­ სა­თავ­გა­და­სავ­ლო­ ტურიზ­მის­ პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის­ სა­კითხში,­ მო­ნა­წი­ლეობა­ მი­იღ­ოს­ ტუ­რის­ტუ­ლი­ ცენ­ტრე­ბის­ გახ­სნა­ში,­ დააინტერესოს­ მცი­რე­ და­ სა­შუ­ალო­ ბიზ­ნე­სის­ წარმო­მად­გენ­ლე­ბი,­ რა­თა­ გა­ნა­ხორ­ცი­ელ­ონ­ ინ­ვეს­ტიცი­ები ­ამ ­სფე­რო­ში.


კვლევაში ყურადრება გამახვილებულია ასევე ანაკლიისა და განმუხურის აგროტურიზმზე, რომლის ფარგლებში ინ­ტერ­ვიუები­ ჩა­ტარ­და­ პი­რებ­თან,­ რომლე­ბიც ­უშუ­ალო­ კავ­შირ­ში ­არი­ან ­რე­გი­ონ­ში­ აგ­რო­ტუ­რიზმის­ სფე­როს­თან.­


აგ­რო­ტუ­რიზ­მი­ გუ­ლის­ხმობს­ ვი­ზი­ტო­რის­ მი­ღე­ბა­სა­ და გან­თავ­სე­ბას­ ფერ­მე­რულ­ მე­ურ­ნე­ობ­აში,­ ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ად­გილ­ზე­ დამ­ზა­დე­ბუ­ლი­ პრო­დუქ­ტით­ გა­მას­პინ­ძლე­ბას.

 

რო­გორც­ კვლე­ვამ­ აჩ­ვე­ნა­ ან­აკ­ლია­-გან­მუ­ხურს ­აგ­რო­ტურიზ­მის ­დი­დი­ პო­ტენ­ცი­ალი ­გა­აჩ­ნია,­ მაგ­რამ­ ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ობ­ას­ არ ­აქ­ვს­ შე­სა­ბა­მი­სი ­ტუ­რის­ტუ­ლი­ სერ­ვი­სების­ მი­წო­დე­ბის­ გა­მოც­დი­ლე­ბა­ და­ აგ­რო­ტუ­რიზ­მთან­ დაკავ­ში­რე­ბით­ მა­თი­ ზო­გა­დი­ ცოდ­ნა­ მწი­რია.­ აღ­სა­ნიშ­ნავია,­ რომ­ ში­და­ ტუ­რის­ტებს­ ძი­რი­თა­დად­ ზღვა­ იზ­იდ­ავთ,­ ხო­ლო­ უცხო­ელი­ ტუ­რის­ტე­ბი­ მე­ტად­ არი­ან­ და­ინ­ტე­რე­სებუ­ლი­ აგ­რო­ტუ­რიზ­მით,­ შე­სა­ბა­მი­სად,­ აუც­ილ­ებ­ელია­ ადგი­ლობ­რივ­მა­ მო­სახ­ლე­ობ­ამ­ მი­იღ­ოს­ მე­ტი­ ინ­ფორ­მა­ცია ამ­ სფერ­სთან­ და­კავ­ში­რე­ბით - ნათქვამია კვლევაში.


აქ ტუ­რის­ტე­ბის ­უმ­რავ­ლე­სო­ბას­ შე­ად­გე­ნენ­ 18­დან ­29 ­წლამ­დე ას­აკ­ის ­ად­ამი­ან­ები,­რაც ­გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია ბო­ლო­ წლებ­ში ამ­ ზო­ნა­ში­ გა­მარ­თუ­ლი ­მუ­სი­კა­ლუ­რი ­ფეს­ტი­ვა­ლე­ბით.

 

­სა­ჭი­როა­ აქ­ტი­ური­ მუ­შაობა ­ტუ­რიზ­მის ­სფე­რო­ში­ აგ­რო­ტუ­რიზ­მის ­მი­მარ­თუ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ­კუთხით,­ რა­თა ­რე­გი­ონი ­მიმ­ზიდ­ვე­ლი ­იყოს­ ტუ­რის­ტე­ბის­თვის ­არ­ამ­არ­ტო­ზღვის­ სე­ზონ­ზე,­ არ­ამ­ედ წლის­ სხვა ­პე­რი­ოდ­შიც.­


მარიამ მორგოშია


„ვერ გამოვრიცხავ სასამართლო დავას ანაკლიის კონსორციუმის მხრიდან - იმედი ვიქონიოთ, იქნებ მათ ეყოთ ნამუსი, რომ პროცესში არ შევიდნენ, თუნდაც არბიტრაჟის სახით“

„ვერ გამოვრიცხავ სასამართლო დავას ანაკლიის კონსორციუმის მხრიდან - იმედი ვიქონიოთ, იქნებ მათ ეყოთ ნამუსი, რომ პროცესში არ შევიდნენ, თუნდაც არბიტრაჟის სახით“
access_time2019-10-20 20:48:43
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა თუ ვერ შეასრულა დაფინანსების მოზიდვის ვალდებულება, შესაბამისად, ჩვენ სამწუხაროდ, აღარ გვექნება მეტი საშუალება, რომ გადავდოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება, - ამის შესახებ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის...

The Washington Post: აფხაზეთში ცხოვრობს 400 ჩრდილოეთ კორეელი მიგრანტი

The Washington Post: აფხაზეთში ცხოვრობს 400 ჩრდილოეთ კორეელი მიგრანტი
access_time2019-10-20 22:00:50
ამ დროისთვის აფხაზეთში ცხოვრობს და მუშაობს 400 ჩრდილოეთ კორეელი, რომელსაც შეუძლია დარჩეს არაღიარებულ რესპუბლიკაში საერთაშორისო სანქციების მიუხედავად.   დილით ადრე, ჯერ კიდევ მზის ამოსვლამდე, ჩრდილოეთ კორეელი მუშები გადიან აფხაზეთის ქალაქების ქუჩებში სახლების ასაშენებლად და რკინიგზის გასაყვანად.   ისინი ცხოვრობენ მიტოვებულ საბჭოთა სასტუმროში, რომელიც გარშემორტყმულია პალმებით და მოზაიკებით ლენინის...

რატომ აფეთქდა გურამიშვილის გამზირზე გაზი - ურთიერთ ბრალდებები და რისიკის ქვეშ მყოფი ქალაქი

რატომ აფეთქდა გურამიშვილის გამზირზე გაზი - ურთიერთ ბრალდებები და რისიკის ქვეშ მყოფი ქალაქი
access_time2019-10-20 20:00:27
კიდევ ერთი აფეთქება თბილისში, გურამიშვილის გამზირზე, რომელიც სავარაუდოდ, გაზის გაჟონვის შედეგად მოხდა. სპეციალისტთა შეფასებით, ამისგან თბილისში დაზღვეული პრაქტიკულად არავინაა. ვის ეკუთვნის პასუხისმგებლობა მომხდარზე და რა მექანიზმებს მიმართა ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ მსგავსი ფაქტები აღარ განმეორდეს?   აფეთქების შედეგად 4 ადამიანია დაშავებული, რომელთა შორის ერთი არასრუწლოვანია. ხოლო სახლის მეპატრონეს, სადაც აფეთქება მოხდა, მძიმე სახის დამწვრობა აქვს მიღებული. სამაშველო...

Lufthansa-ს სუბსიდირებული ავიაკოპანიების თანამშრომლები გაიფიცნენ

Lufthansa-ს სუბსიდირებული ავიაკოპანიების თანამშრომლები გაიფიცნენ
access_time2019-10-20 19:00:06
გერმანიის ბორტგამცილებლების პროფკავშირმა დღეს გაფიცვა მოაწყო, რის შედეგადაც Eurowings-ის, Germanwings-ის, Lufthansa Cityline-ისა და Sunexpress-ის რეისები არ შესრულდა. გაფიცვა შუა ღამემდე, ადგილობრივი დროით 02:00 საათამდე გაგრძელდება. ამის შესახებ...

ბაკურიანისთვის სამგზავრო ავტობუსების შესყიდვაზე ტენდერი გამოცხადდა

ბაკურიანისთვის სამგზავრო ავტობუსების შესყიდვაზე ტენდერი გამოცხადდა
access_time2019-10-20 17:40:20
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ბაკურიანის სამგზავრო ავტობუსების შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას ფონდი ავრცელებს. შესყიდვა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) დაფინანსებით ხორციელდება და ითვალისწინებს 10 ერთეული სამგზავრო ავტობუსის შეძენას. „გარდა სამგზავრო ავტობუსებისა, ფონდს დაგეგმილი აქვს ბაკურიანისთვის თოვლის საწმენდი, სათხილამურო ტრასების მოსაწესრიგებელი, მყარი...


მსგავსი სიახლეები

up