ვის შეამოწმებს სახელმწიფო აუდიტი წელს

ვის შეამოწმებს სახელმწიფო აუდიტი წელს

access_time2022-01-23 20:00:49

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 2022 წელს, ქვეყნის მასშტაბით, 52 სხვადასხვა სახის აუდიტს ჩაატარებს [გასულ წელს ჩატარდა 50 აუდიტი].

სამსახურის ინფორმაციით, აჭარის შემთხვევაში მიმდინარე წელს ცალკეული უწყებების ფინანსური აუდიტების ნაცვლად ჩატარდება რესპუბლიკური ბიუჯეტის ნაერთი [კონსოლიდირებული] ფინანსური ანგარიშგების ფინანსური აუდიტი.

აჭარის ბიუჯეტით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციების ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რომელიც 2022 წელს ჩატარდება, 2021 წელს მოიცავს.
„აუდიტის მიზანია მიიღოს გონივრული რწმუნება იმის შესახებ, შეიცავს თუ არა ფინანსური ანგარიშგება რაიმე არსებით უზუსტობას, მომზადდა თუ არა ის კანონით დადგენილი მოთხოვნებისა და შესაბამისი სტანდარტების მიხედვით,“ – აცხადებს აუდიტის სამსახური.

2022 წელს აჭარაში 6 შესაბამისობის აუდიტიც ჩატარდება:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი [2020-2021 წწ.]
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის პროგრამის − „მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება“ ფარგლებში გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესაბამისობის აუდიტი [2020-2021 წწ.]
ამ აუდიტების მიზანია „შეისწავლოს აუდიტის საგნის შესაბამისობა კანონმდებლობისა და სხვა მარეგულირებელი ნორმების (კრიტერიუმების) მოთხოვნებთან“.

ასევე ჩატარდება:


ქედის მუნიციპალიტეტის 2020-2021 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2020-2021 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020-2021 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი
ამ აუდიტების მიზანია „შეისწავლოს მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში 2020-2021 წლებში გაწეული საქმიანობის კანონმდებლობასთან და სხვა მარეგულირებელ ნორმებთან (კრიტერიუმებთან) შესაბამისობის საკითხები. მათ შორის, ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების, ქონების განკარგვისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული სუბიექტების მართვის მიმართულებები“.

ჩატარდება ასევე შპს „აჭარის პროექტების მართვის კომპანიის“ საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი [2020-2021 წწ.]
„აჭარის პროექტების მართვის კომპანია“ არის სახელმწიფო შპს, რომლის 100 პროცენტი წილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაშია. ეს კომპანია ახორციელებდა/ახორციელებს ისეთ უმსხვილეს პროექტებს აჭარაში, როგორიცაა, მაგალითად, ახალი რესპუბლიკური საავადმყოფო, ბათუმის საფეხბურთო სტადიონი, სპორტული კომპლექსი ლეონიძეზე და სხვა.

სამსახურის ინფორმაციით, 2022 წელს ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილია ასევე 3 უწყებათაშორისი შესაბამისობის აუდიტის ჩატარება.

„უწყებათაშორისი შესაბამისობის აუდიტის ფარგლებში თემატურად იფარება ათეულობით საბიუჯეტო ორგანიზაცია, განსხვავებით ტრადიციული შესაბამისობის აუდიტისგან, რომელიც კონცენტრირებულია მხოლოდ ერთ უწყებაზე. რამდენადაც შესაბამისობის აუდიტების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზები ხშირ შემთხვევაში სისტემურია და საერთოა საბიუჯეტო ორგანიზაციების უმრავლესობისთვის, მსგავსი ნაკლოვანებების აღმოფხვრა ხშირად სცდება ცალკეული უწყების უფლებამოსილებას. სწორედ ამიტომ, მსგავსი მიდგომა საშუალებას იძლევა, გამოვლინდეს საჯარო სექტორში არსებული სისტემური ხასიათის ნაკლოვანებები და გაიცეს შესაბამისი რეკომენდაციები.“ – აცხადებს სამსახური.

ერთ-ერთი ასეთი იქნება „2020-2021 წლებში მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებისა და სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვების შესაბამისობის აუდიტი“.


სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2022 წლის აუდიტორული საქმიანობის გეგმა 52 აუდიტით განსაზღვრა, რომლითაც იგეგმება ქვეყნის ნაერთი ბიუჯეტის 91%-ის დაფარვა. 2021 წელთან შედარებით, ერთი პროცენტული პუნქტით იზრდება ბიუჯეტის დაფარვის მაჩვენებელი.

2022 წელს განსაზღვრულია 13 ფინანსური აუდიტის ჩატარება:

10 ფინანსური აუდიტი − ცენტრალურ ბიუჯეტში
1 ფინანსური აუდიტი − აჭარის ა/რ-ის ბიუჯეტში
1 ფინანსური აუდიტი − აფხაზეთის ა/რ-ის ბიუჯეტში
1 ფინანსური აუდიტი − მუნიციპალურ ბიუჯეტში

იგეგმება შემდეგი უწყებების 2021 წლის ფინანსური აუდიტი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრქუტურის სამინისტრი, გარმოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრი, იუსტიციის სამინისტრო, თავდაცვის და შს სამინისტროები, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საგადასახადო შემოსავლები, აფხაზეთს ა/რ ერთიანი რესბუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციების ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება, აჭარის ბიუჯეტი, თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება.

სახელმწიფო აუდიტი ასევე აპირებს შეისწავლოს შესაბამისობის აუდიტები, მათ შორის: უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცესის შესაბამისობის აუდიტი, დევნილთა საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის შესაბამისობის აუდიტი, COVID-19 პანდემიის საპასუხოდ ჯანდაცვის სისტემაში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესაბამისობის აუდიტი, სს „საქართველოს რკინიგზის“ შესყიდვების შესაბამისობის აუდიტი, შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ 2020-2021 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი.

აუდიტის სამსახური შეამოწმებს ისეთი პროგრამების ეფექტიანობასაც, როგორებიცაა: აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის განვითარება და მართვა, შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (SRAMP), საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მიერ განხორციელებული საქმიანობა, პროგრამა „სტარტაპ საქართველო“ და ა.შ.ავტორი: ბელა გელაშვილი

წყარო: "ბათუმელები"
Reuters: ევროკავსირი უკრაინას დამატებით €9 მლრდ-ს გამოუყოფს

Reuters: ევროკავსირი უკრაინას დამატებით €9 მლრდ-ს გამოუყოფს
access_time2022-05-18 21:00:42
ყველაზე ცოტა რაც უკრაინას ეკონომიკური აღდგენისთვის დასჭირდება 600 მლრდ აშშ დოლარია, ზოგი დათვლით უკვე 1 ტრლნ. ომის პარალელურად ნგრევა და ზარალის მოცულობაც იზრდება. ძირითადი ტრანშები ომის დასრულების შემდეგ გადაირიცხება. გარვეული მონახაზები კი უკვე არსებობს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ვონ დენ ლაიენმა განაცხადა, რომ ბრიუსელი კიევს დამატებით 9 მლრდ ევროს გამოუყოფს. ინფრომაციას ამის შესახებ Reuters ავრცელებს.   დახმარების ყველაზე დიდ წყაროდ რუსეთისთვის გაყინული $300...

„საიდუმლო ოთახი“ ხელოვნების სასახლეში 18 მაისიდან გაიხსნა – გიორგი კალანდია გადაცემაში „ბრენდი საქართველო“

„საიდუმლო ოთახი“ ხელოვნების სასახლეში 18 მაისიდან გაიხსნა – გიორგი კალანდია გადაცემაში „ბრენდი საქართველო“
access_time2022-05-18 18:30:34
18 მაისი მუზეუმების საერთაშორისო დღეა, მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ხელოვნების სასახლეში საინტერესო სიახლეებია დაგეგმილი, მათ შორის ერთ-ერთი ხელოვნების სასახლეში იმ „საიდუმლო ოთახის“ გახსნაა, რომელიც ლეგენდარული სიყვარულის ისტორიას უკავშირდება. სიყვარულის ისტორიაზე და საიდუმლო ოთახზე რადიო „კომერსანტის“ ეთერში ლევან კობერიძის საავტორო გადაცემაში „ბრენდი საქართველო“ ხელოვნების სასახლის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი კალანდიამ ისაუბრა. ...

18 მაისი - ლარი თითქმის ყველა ვალუტასთან მიმართებით გამყარდა

18 მაისი - ლარი თითქმის ყველა ვალუტასთან მიმართებით გამყარდა
access_time2022-05-18 17:10:24
18 მაისი ვაჭრობის შედეგად ლარი აშშ დოლართან მიმართებით 2.12 თეთრით 2.9442-მდე გამყარდა. საერთაშორისო ვალუტებიდან ლარი ევროსთან 2.08 თეთრით 3.0973-მდე, ბრიტანულ ფუნტთან 4.23 თეთრით 3.6538-მდე, ლარი 100 რუსულ რუბლთან 3.48 თეთრით 4.5576-მდე, 10 უკრაინულ გრივნასთან 0.29 თეთრით 1.0014-მდე, 1000 სომხურ დრამთან კი 8.49 თეთრით 6.4031-მდე, თურქულ ლირასთან 0.25 თეთრით 0.1846-მდე, აზერბაიჯანულ მანათთან 1.23 თეთრით 1.7354-მდე გამყარდა.

რაიმე განსაკუთრებულის გაკეთების შესაძლებლობა არ გვაქვს - ფხაკაძე საწვავის ფასზე

რაიმე განსაკუთრებულის გაკეთების შესაძლებლობა არ გვაქვს - ფხაკაძე საწვავის ფასზე
access_time2022-05-18 16:25:08
საწვავზე საერთაშორისო ფასები რეკორდულად მაღალია, ამ სიტუაციაში რაიმე განსაკუთრებულის გაკეთების შესაძლებლობა არ გვაქვს, – ამის შესახებ „ვისოლ ჯგუფის“ პრეზიდენტმა, სოსო ფხაკაძემ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. სოსო ფხაკაძის თქმით, ამ ეტაპზე, ფასების შემცირების რესურსი არ არსებობს.   „დღეს არის არაორდინალური ვითარება ომის გამო. დაახლოებით ერთი თვის წინ იყო ისეთი პროცესი, სამშვიდობო მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა რუსეთ-უკრაინას შორის ასევე...

ლიბერთი პროექტის „ახალგაზრდული მეწარმეობა სოფლის განვითარებისთვის“ სტრატეგიული პარტნიორი გახდა

ლიბერთი პროექტის „ახალგაზრდული მეწარმეობა სოფლის განვითარებისთვის“ სტრატეგიული პარტნიორი  გახდა
access_time2022-05-18 14:55:01
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) დაფინანსებით, საქართველოში დაიწყო მასშტაბური პროექტი „ახალგაზრდული მეწარმეობა სოფლის განვითარებისთვის“ (RDYE). აღნიშნული პროექტის საწყის ღონისძიებას ესწრებოდნენ ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) მმართველი დირექტორი, ფრიდრიხ შტიფტი, პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ‘მერსი ქორფსის’ პროგრამის ოფიცერი აზიაში, სიმონა ჰერმეილოვა, RDYE პროექტის ხელმძღვანელი, უჩა ვარამაშვილი, სპორტის,...


მსგავსი სიახლეები

up