როგორ დაეხმარება ხელისუფლება ინოვაციურ პროექტებს?

როგორ დაეხმარება ხელისუფლება ინოვაციურ პროექტებს?

person access_time2016-06-18 10:04:44

 

სახელმწიფო კომპანიებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ინოვაციური პროექტების შექმნასა და კომერციალიზაციაში დაეხმარება. „ინოვაციების შესახებ“ კანონპროექტის მიხედვით, სახელმწიფო სპეციალურ კონკურსში გამარჯვებულ პირებს თავიანთი იდეის განხორციელებისთვის ჯერ შესაბამის დაფინანსებასა და სამუშაო პირობებს შეუქმნის, შემდეგ კი ინოვაციური პროდუქტის რეალიზაციაში დაეხმარება.


ინოვაციური პროექტების დაფინანსება საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. ბოლო პერიოდში პრემიერმინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აქტიურად საუბრობს იმის შესახებ, რომ ინოვაციური ტექნოლოგიები და სტარტაპები ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია. ამ მიმართულების გასავითარებლად მთავრობამ სტარტაპების დაფინანსების პროგრამაც დაანონსა, რომელიც დამწყებ ბიზნესს როგორც ინოვაციური, ისე სხვა მიმართულებებით დააფინანსებს.


ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, გამომდინარე იქედან, რომ იგი იძლევა საშუალებას, დამწყებმა ბიზნესმენმა და ასევე ინოვაციურმა და ტექნოლოგიურმა ბიზნესმა მიიღოს დაფინანსება ყველანაირი უზრუნველყოფისა და გირაოს გარეშე. მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც, რომ პირველად ხდება საქართველოში ინოვაციური იდეების დაფინანსების ინსტიტუციონალიზაცია, რაც ინოვაციური პოტენციალის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ჩვენ ვიცით ბევრი ქვეყანა, სადაც ამ მიმართულებამ გარდატეხა შეიტანა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში და ეს არის ჩვენი მხრიდან პირველი ნაბიჯი, რაც მისასალმებელია,“ – განაცხადა პრემიერმა.


სანამ ინოვაციური პროექტები ქვეყნის ეკონომიკაში გარდატეხას მოახდენს, მანამდე მთავრობამ ინოვაციების შესახებ კანონპროექტი მოამზადა, რომელიც ინოვაციური პროექტების დაფინანსებასა და  სხვა მიმართულებით ხელშეწყობას ითვალისწინებს. კანონპროექტი პარლამენტმა ორი მოსმენით უკვე მიიღო.


საინტერესოა, რომ აქამდე ინოვაციების მიმართულებას საქართველოს კანონმდებლობა საერთოდ არ ითვალისწინებდა, შესაბამისად, კანონპროექტი პირველი საფეხურია ინოვაციური საკანონმდებლო ჩარჩოს ჩამოსაყალიბებლად.


კანონის განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ საქართველოს ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარებამ ხელი უნდა შეწყოს ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას და გლობალურ ეკონომიკაში თავისი ადგილის დაკავებას.


 „დღეს ნაკლებად არის უზრუნველყოფილი სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსებზე წვდომის საკითხი ინოვაციების მიმართულებით, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, რომლებიც თავის მხრივ, ინოვაციის მამოძრავებლები არიან“,- ნათქვამია კანონპროექტში.


ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა ითვალისწინებს, ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს ინოვაციების კომერციალიზაციას და ინოვაციების გამოყენების სტიმულირებას მოახდენს.ინოვაციური საქმიანობის ხელშესაწყობად სახელმწიფო ან  სხვა პირის მიერ იქმნება შემდეგი ინფრასტრუქტურა:


·         სამეცნიერო/ტექნოლოგიური პარკები - უზრუნველყოფს განსაზღვრულ სივრცეში ინფრასტრუქტურულ და პროფესიულ მომსახურებებს უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა და ინოვაციური საქმიანობის სხვა სუბიექტებისათვის.


·         ბიზნეს ინკუბატორები - მათი ძირითადი ფუნქციაა კონკურსის წესით შერჩეული ინოვაციური საქმიანობის სუბიექტებისთვის სამუშაო სივრცის უზრუნველყოფა, ადმინისტრაციული და სხვა სახის ტექნიკური დახმარების გაწევა არაუმეტეს 2 წლის ვადით.


·         ბიზნესამაჩქარებლები - ბიზნესამაჩქარებლის ძირითადი ფუნქციაა კონკურსის წესით შერჩეული ინოვაციური საქმიანობის სუბიექტებისთვის უზრუნველყოს სამუშაო სივრცე, მათი ბიზნეს იდეის და მოდელის განვითარება და დახვეწა და საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს შესაბამისი კონკურსის პირობებით განსაზღვრული ინვესტირება.

 

·          სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიები (FabLab) და ინოვაციების ლაბორატორიები (ILab)განსაზღვრულ სივრცეში ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურულ და პროფესიულ მომსახურებებს, რომელიც გულისხმობს იდეების ტესტირებასა და ნიმუშის დამზადებას.

 

·         ინოვაციების ცენტრები - ინოვაციების ცენტრი უზრუნველყოფს მოსახლეობის კომპიუტერული უნარ- ჩვევების ამაღლებას, ინოვაციების სფეროში სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარებას, დისტანციური სწავლებების და დასაქმების პლატფორმების დანერგვას.

 

·         ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრები - უზრუნველყოფს ინოვაციების გადაცემას, რაც მოიცავს ინოვაციის კომერციული პოტენციალის შეფასებას, პარტნიორთა მოძიებას ინოვაციის გადაცემისათვის და კომერციალიზაციის მიზნით ასეთი გადაცემის შეფასებას.


ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ამ პროცესში სწორედ ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრებს აქვს, რადგან მისი მიზანია, ინოვაციური პროექტების კონკრეტულ პროდუქტებად ქცევა და ამ პროდუქტებიდან მიღებული შემოსავლის გამომგონებლისთვის და უნივერსიტეტსთვის/ორგანიზაციებისთვის დაბრუნება შემდგომი კვლევის დასაფინანსებლად.


ამასთან, ცენტრი აფასებს გამოგონების კომერციალიზაციის პოტენციალს და ასეთის აღმოჩენის შემთხვევაში ლიცენზიას გასცემს კერძო კომპანიაზე. შეფასების ეტაპზე ცენტრი აკეთებს ბაზრის და ტექნიკური რისკების ანალიზს და კომერციალიზაციაზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევავში გამომგონებლებთან ერთად ეძებს ყველა პოტენციურ კომპანიას, რომელიც შესაძლოა, დაინტერესებული იყოს კონკრეტული გამოგონების კომერციალიზაციით.


კანონპროექტის მიხედვით, სააგენტოს მიერ დაფინანსებული ინოვაციური პროექტის განხორციელების შედეგად  მიღებულ პროდუქტზე ინტელექტუალური საკუთრება ეკუთვნის დამსაქმებელს ან შემკვეთს. თუმცა, წილი აქვს, რა თქმა უნდა გამომგონებელსაც. პროდუქტის კომერციალიზაციიდან მიღებული შემოსავლიდან გამომგონებლის წილის დადგენისა და გაცემის წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.


ამასთან, ინოვაციური პროექტების დაფინანსებიდან მიღებული შემოსავალიდან მთავრობის მიერ განსაზღვრული სახელმწიფო უწყება ან უფლებამოსილი იურიდიული პირი, უფლებამოსილია მოითხოვოს, დაფინანსებიდან შემდგომი 7 წლის განმავლობაში, დაფინანსებული ინოვაციური პროექტის შემოსავლიდან წილი, წლიურად არაუმეტეს 5%-ის ოდენობით.


გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობა სტარტაპების დაფინანსებისთვის 35 -მილიონიან ფონდს ქმნის, ფონდის საწყისი კაპიტალი 11 მილიონი იქნება, თუმცა, რამდენი მოხმარდება უშუალოდ ინოვაციური სტარტაპების დაფინანსებას, ჯერჯერობით უცნობია.

 

 
კომპანიები, რომლებმაც Huawei-სთან თანამშრომლობა შეწყვიტეს

კომპანიები, რომლებმაც Huawei-სთან თანამშრომლობა შეწყვიტეს
access_time2019-05-25 20:00:07
გასულ კვირას აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა შემოიღო , რომლის ფარგლებშიც ამერიკულ კომპანიებს შტატების უსაფრთხოებისთვის რისკის შემცველი სატელეკომუნიკაციო...

„სადაზღვევო სექტორში ჯანსაღი კონკურენცია კანონმდებლობით უნდა რეგულირდებოდეს“

„სადაზღვევო სექტორში ჯანსაღი კონკურენცია კანონმდებლობით უნდა რეგულირდებოდეს“
access_time2019-05-25 18:00:50
„პსპ დაზღვევის“ გენერალური დირექტორი სოფიო ლებანიძე, რადიო კომერსანტის გადაცემაში თოქ–შოუ „კომერსანტი LIVE“ დაზღვევის მიმართულებით საკანონმდებლო რეგულაციების არსებობის საჭიროებაზე საუბრობს. „ბოლო მონაცემებით საქართველოში 17 სადაზღვევო კომპანიაა,რომლებსაც განსხვავებული  გამოცდილება გააჩნიათ, არსებობენ ისეთი კომპანიები,რომლებიც ბანკთან არიან აფილირებულები. ბანკი,როგორც ფინანსური ინსტიტუცია დღეს ბევრ პროფილურ და არაპროფილურ ბიზნესშია წარმოდგენილი. დაზღვევასა და ბანკს შორის...

თენგიზ აბლოთიას პერსონალური ბლოგი - შემაშფოთებელი ამბები მოდის „სატრანზიტო ფრონტის ხაზიდან“

თენგიზ აბლოთიას პერსონალური ბლოგი - შემაშფოთებელი ამბები მოდის „სატრანზიტო ფრონტის ხაზიდან“
access_time2019-05-24 18:30:20
შემაშფოთებელი ამბები მოდის „სატრანზიტო ფრონტის ხაზიდან“. იქ, სადაც აქამდე გვეგონა, რომ ყველაფერი წესრიგშია, აღმოჩნდა, რომ თურმე ეს წესრიგიც და გარეგნული სიმშვიდეც მოჩვენებითია. საქართველოსთვის ახალი სახელმწიფოებრივი ფუნქციის - ევროპას და აზიას შორის ხიდის როლის  შეძენას - წინააღმდეგობები შეხვდა იქ, სადაც ყველაზე ნაკლებად იყო მოსალოდნელი. პირველი პრობლემაა - ანაკლიას პორტი. ცუდია ჩვენს დროში პესიმიზმი - ნახევრად სავსე ჭიქა ყოველთვის...

BBC - როგორ იმუშავებს და რა რისკებს შეიცავს Facebook-ის ახალი კრიპტოვალუტა

 BBC - როგორ იმუშავებს და რა რისკებს შეიცავს Facebook-ის ახალი კრიპტოვალუტა
access_time2019-05-24 19:30:19
სოციალური ქსელების გიგანტს წლის ბოლოს საკუთარი კრიპტოვალუტის ტესტირება სურს, რომელსაც კომპანიაში „გლობალკოინს“ უწოდებენ. Facebook-ი საკუთარი კრიპტოვალუტის - “გლობალკოინის” გამოცემას 2020 წლიდან გეგმავს. ამ წლის პირველ კვარტალში ათობით ქვეყანაში  ციფრული გადახდის სისტემის დანერგვა იგეგმება.  Facebook-ი ზაფხულის პერიოდში გეგმის დეტალურ მონახაზს დაასრულებს.  ამასთან დაკავშირებით უკვე შედგა საუბარი ინგლისის ბანკის მმართველთან, ...

არა მხოლოდ ბრექსიტი: რითი დაიმახსოვრა მსოფლიომ ტერეზა მეი?

არა მხოლოდ ბრექსიტი: რითი დაიმახსოვრა მსოფლიომ ტერეზა მეი?
access_time2019-05-24 20:00:48
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ 7 ივნისს ის დატოვებს თავის პოსტს. რით დაამახსოვრა თავი მსოფლიოს ბრიტანეთის ისტორიაში მე-2 ქალმა პრემიერ- მინისტრმა? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლასთან დაკავშირებული დრამატული მოვლენებით, თუმცა მის კარიერაში კიდევ ბევრი რამ იყო საინტერესო. 90-ნი წლების დასაწყისში ის იყო ლონდონის ერთ-ერთი რაიონის საბჭოს დეპუტატი, დიდ პოლიტიკაში...


მსგავსი სიახლეები

up