რა პარამეტრებზეა გათვლილი ბათუმის 2023 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი?

რა პარამეტრებზეა გათვლილი ბათუმის 2023 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი?

access_time2022-11-25 12:00:09

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი  275,400.0 ათას ლარს შეადგენს. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, 2023 წლის მუნიციპალური ბიუჯეტის გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებლები 94,153.5 ათას ლარით განისაზღვრა. როგორც ცნობილია, საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები განისაზღვრება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 61-ე პუნქტების გათვალისწინებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლების შესაბამისად. მათ შორის: ქონების გადასახადი -40,000.0 ათასი ლარი; დამატებული ღირებულების გადასახადები - 54,153.5 ათასი ლარი.


ბათუმის მუნიციპალური ბიუჯეტის პროექტით, ფინანსური დახმარების საპროგნოზო მაჩვენებელი 114,000.0 ათასი ლარით განისაზღვრა, მათ შორის: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები - კაპიტალური ტრანსფერი - 53,960.5 ათასი ლარი და სპეციალური ტრანსფერი - 60,039.5 ათასი ლარი.


2023 წლისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 54,246.5 ათასი ლარის ოდენობით:

• საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3,420.0 ათასი ლარის ოდენობით. აქედან:
- პროცენტების სახით დაგეგმილია 1,590.0 ათასი ლარის მობილიზება;
- რენტის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1,830.0 ათასი ლარის ოდენობით.


• საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 43,750.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:
- სანებართვო მოსაკრებლები - 750.0 ათასი ლარის ოდენობით.
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 37,700.0 ათასი ლარის ოდენობით.
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 5,300.0 ათასი ლარის ოდენობით.


• ჯარიმებით, სანქციებითა და საურავებით მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5,900.0 ათასი ლარის ოდენობით.• შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1,176.5 ათასი ლარის ოდენობით.
არაფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 13.000.0 ათასი ლარით.


2023 წლისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 54,246.5 ათასი ლარის ოდენობით:


• საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3,420.0 ათასი ლარის ოდენობით. აქედან:

- პროცენტების სახით დაგეგმილია 1,590.0 ათასი ლარის მობილიზება;
- რენტის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1,830.0 ათასი ლარის ოდენობით.

• საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 43,750.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

- სანებართვო მოსაკრებლები - 750.0 ათასი ლარის ოდენობით.
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 37,700.0 ათასი ლარის ოდენობით.
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 5,300.0 ათასი ლარის ოდენობით.

• ჯარიმებით, სანქციებითა და საურავებით მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5,900.0 ათასი ლარის ოდენობით.

• შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1,176.5 ათასი ლარის ოდენობით.
არაფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 13.000.0 ათასი ლარით


ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 280,700.0 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

• ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი ასიგნებების 68.0% - 190,967.4 ათასი ლარი მოდის ხარჯებზე, მათ შორის:
- შრომის ანაზღაურება - 37,158.4 ათასი ლარი;
- საქონელი და მომსახურება - 64,675.2 ათასი ლარი;
- პროცენტი - 4,858.4 ათასი ლარი;
- გრანტები - 15.0 ათასი ლარი;
- სუბსიდიები - 23,269.1 ათასი ლარი;
- სოციალური უზრუნველყოფა - 15,339.3 ათასი ლარი;
- სხვა ხარჯები - 45,652.0 ათასი ლარი;


• მთლიანი ასიგნებების 22.0% - 61,680.8 ათასი ლარი მოდის არაფინანსური აქტივების ზრდაზე.


• ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ვალდებულებების (სესხის ძირი თანხის) დაფარვას 28,051.8 ათასი ლარი მოხმარდება, რაც მთლიანი ასიგნებების 10%-ია.


• პროგრამული კლასიფიკაციის შესაბამისად პრიორიტეტების მიხედვით ასიგნებები გადანაწილდა შემდეგნაირად:
- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება - 45,503.3 ათასი ლარი, მათ შორის:
ა) სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 32,910.2 ათასი ლარი;
ბ) სარეზერვო ფონდი - 1,850.0 ათასი ლარი;
გ) წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - 100.0 ათასი ლარი;
- მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება - 119,982.3 ათასი ლარი;
- ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 25,727.1 ათასი ლარი;
- განათლება - 34,329.2 ათასი ლარი;
- კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 18,594.9 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 25,462.2 ათასი ლარი;
- ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება - 1,125.7 ათასი ლარი;
- მუნიციპალური სერვისების განვითარება - 9,975.3 ათასი ლარი. ათასი

მოგების გადასახადი ბანკებისთვის 15%-ის ნაცვლად 20% იქნება

მოგების გადასახადი ბანკებისთვის 15%-ის ნაცვლად 20% იქნება
access_time2022-12-05 14:12:49
მთავრობა საბანკო სექტორს მოგების გადასახადს 5%-ით უძვირებს. როგორც მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, მოგების გადასახადი ბანკებისთვის 15%-ის ნაცვლად, 20% იქნება. „მოგების გადასახადი ბანკებისთვის იქნება 20%, ნაცვლად 15%-ისა და ამით ჩვენ დამატებითი შემოსავლების მიღებას ვვარაუდობთ 2024 წლიდან. ასევე, მოგების გადასახადს ბანკები გადაიხდიან ფინანსური აღრიცხვის ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. ჩვენ ვაფასებთ ბანკების როლს...

მთავრობამ კლიმატური და ბალნელოგიური კურორტების ნაწილის პროვატიზება გადაწყვიტა

მთავრობამ კლიმატური და ბალნელოგიური კურორტების ნაწილის პროვატიზება გადაწყვიტა
access_time2022-12-05 14:15:05
საქართველოს მთავრობამ კლიმატური და ბალნელოგიური კურორტების არსებული მდგომარეობა შეაფასა და ნაწილის პროვატიზება გადაწყვიტა. როგორც მთავრობის სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, მთავრობა აღნიშნული კურორტების მაქსიმალური პოტენციალის ათვისებას აპირებს, ღარიბაშვილის თქმით,  300-ზე მეტი კლიმატური და ბალნელოგიური კურორტიდან 100-ის მდგომარეობა შეფასდა და საბოლოო ჯამში ნაწილის გასხვისების გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.

საერთაშორისო არბიტრაჟებში საქართველოს ჯამში 2.81 მლრდ აშშ დოლარს ედავებიან

საერთაშორისო არბიტრაჟებში საქართველოს ჯამში 2.81 მლრდ აშშ დოლარს ედავებიან
access_time2022-12-05 14:20:10
2022 წლის 23 სექტემბრის მდგომარეობით საერთაშორისო არბიტრაჟებში 7 მიმდინარე დავის ფარგლებში სადავო თანხის პოტენციური მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს დაახლოებით 2.81 მლრდ აშშ დოლარს (7.87 მლრდ ლარს), რაც 2021 წლის მშპ-ს 13%-ს შეადგენს. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშშია აღნიშნული. „საერთაშორისო არბიტრაჟებში დავების ფარგლებში, განსაკუთრებით იმ დავების, რომლებიც მასშტაბურია დავის თანხის თვალსაზრისით და უკავშირდებიან მსხვილ პროექტებს,...

საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანია „ტრანსპორტერი“ გახდა

საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანია „ტრანსპორტერი“ გახდა
access_time2022-12-05 12:25:03
საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია განაგრძობს აქტიურ ზრდას, ამჯერად ასოციაციას კომპანია „ტრანსპორტერი“ შემოუერთდა, რომელიც 2015 წელს დაფუძნდა და მას შემდეგ, რეკრეაციული ტექნიკის, მოტოტექნიკის, სამებაღეო-სატყეო და აგრო ტექნიკის მიმართულებით მსოფლიოს წამყვანი 100-მდე ბრენდის ექსკლუზიური დისტრიბუტორია ამიერკავკასიის რეგიონში. აღსანიშნავია, რომ ტექნიკასთან ერთად, ტრანსპორტერი ბრენდირებულ აქსესუარებსა და ტექნიკურ სერვისს სთავაზობს მომხმარებელს. ტრანსპორტერი ოფიციალურად...

როგორი COVID სტატისტიკაა მსოფლიოში

როგორი COVID სტატისტიკაა მსოფლიოში
access_time2022-12-05 13:30:55
ამერიკული ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მონაცემებით, ორშაბათს დილის მდგომარეობით მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობამ 645 მილიონ 284 ათას 347 მიაღწია. მსოფლიოში ვირუსის გავრცელების დაწყებიდან დღემდე COVID-19-ით ინფიცირების შედეგად 6 მილიონ 640 ათას 939 ადამიანი გარდაიცვალა. 30 მილიონზე მეტი ინფექციის მქონე ქვეყნებში შედის აშშ, ინდოეთი, საფრანგეთი, ბრაზილია და გერმანია. ინფიცირებულთა და ინფექციის შედეგად გარდაცვლილთა...


მსგავსი სიახლეები

up