რა ჯდება ფა­სი­ან პან­სი­ო­ნა­ტებ­ში ხან­დაზ­მუ­ლის ერ­თთვი­ა­ნი ცხოვ­რე­ბა

რა ჯდება ფა­სი­ან პან­სი­ო­ნა­ტებ­ში ხან­დაზ­მუ­ლის ერ­თთვი­ა­ნი ცხოვ­რე­ბა

access_time2019-12-07 12:00:03

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ხან­ში­შე­სუ­ლე­ბის­თვის გან­კუთ­ვნი­ლი თავ­შე­საფ­რე­ბი სრუ­ლად შევ­სე­ბუ­ლია და სა­კუ­თარ რიგს ასე­უ­ლო­ბით ხან­დაზ­მუ­ლი ელო­დე­ბა. ად­გი­ლე­ბი ძი­რი­თა­დად იმ შემ­თხვე­ვა­ში თა­ვი­სუფ­ლდე­ბა, თუ ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას სა­კუ­თა­რი სურ­ვი­ლით და­ტო­ვებს ან – გარ­და­იც­ვლე­ბა.

ამ­ჟა­მად სა­ხელ­მწი­ფო ბა­ლანსზე 15 პან­სი­ო­ნა­ტია. აქე­დან ორი დიდი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა თბი­ლის­სა და ქუ­თა­ის­ში ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს, ხოლო 13 სა­თე­მო, ე.წ.კერ­ძო სახ­ლის ტი­პის თავ­შე­სა­ფა­რი ქვეყ­ნის სხვა­დას­ხვა რე­გი­ონ­შია. მათ გარ­და, არ­სე­ბობს კერ­ძო სა­ო­ჯა­ხო ტი­პის თავ­შე­საფ­რე­ბიც.

ფა­სი­ან პან­სი­ო­ნა­ტებ­ში ხან­დაზ­მუ­ლის ერ­თთვი­ა­ნი ცხოვ­რე­ბა სა­შუ­ა­ლოდ 500-700 ლა­რამ­დე ჯდე­ბა. ფასს მო­ხუ­ცის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა გან­სა­ზღვრავს. ყო­ველ­თვი­ურ გა­და­სა­ხად­ში სამ­ჯე­რა­დი კვე­ბა, ხან­დაზ­მუ­ლის მოვ­ლა და პირ­ვე­ლა­დი სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბა შე­დის.

მოქ­მე­დი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით, თავ­შე­საფ­რის მო­თხოვ­ნა შე­უძ­ლი­ათ 60 წელს გა­და­ცი­ლე­ბულ ქა­ლებს, მა­მა­კა­ცებს კი – 65 წლის ასა­კი­დან. ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს სო­ცი­ა­ლუ­რი პროგ­რა­მე­ბის სამ­მარ­თვე­ლოს ხელ­მძღვა­ნე­ლი, თა­მარ გო­ცა­ძე AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში აცხა­დებს, რომ სა­ხელ­მწი­ფოს მიერ გა­ცე­მუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბის ოდე­ნო­ბა, და­მო­კი­დე­ბუ­ლია თავ­შე­საფ­რის მა­ძი­ებ­ლის სო­ცი­ა­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე, სო­ცი­ა­ლუ­რი ქუ­ლე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად. სა­ხელ­მწი­ფოს მიერ გა­ცე­მუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბა დღე­ში მი­ნი­მუმ 12 ლარს, ხოლო მაქ­სი­მუმ 20 ლარს შე­ად­გენს.

“ოქ­ტომ­ბრის მდგო­მა­რე­ო­ბით ჩვენს სა­თე­მო მომ­სა­ხუ­რე­ბას იღებ­და 113 მო­ხუ­ცი. თავ­შე­სა­ფარ­ში მოხ­ვედ­რას ელო­დე­ბა 20 ადა­მი­ა­ნი და ვფიქ­რობთ, რომ მაქ­სი­მუმ ორ თვე­ში ჩავ­რთავთ ამ პროგ­რა­მა­ში. სა­ჭი­როა ად­გი­ლე­ბი გა­თა­ვი­სუფ­ლდეს. იმი­სათ­ვის, რომ ხან­დაზ­მულ­მა ეს მომ­სა­ხუ­რე­ბა მი­ი­ღოს, უნდა მი­მარ­თოს სო­ცი­ა­ლუ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს, მი­ა­კი­თხავს სო­ცი­ა­ლუ­რი მუ­შა­კი, შე­ა­ფა­სებს მის სა­ჭი­რო­ე­ბას და შემ­დეგ მი­ვი­ღებთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას.

წელს „სო­ცი­ა­ლუ­რი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ი­სა და ბავ­შვებ­ზე ზრუნ­ვის პროგ­რა­მის“ ფარ­გლებ­ში 300 ბე­ნე­ფი­ცი­არ­ზეა სა­თე­მო მომ­სა­ხუ­რე­ბა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი, ეს არის ამ წლის ლი­მი­ტი. სა­ქარ­თვე­ლო­ში არის ორი დიდი ზო­მის მო­ხუც­თა თავ­შე­სა­ფა­რი, რომ­ლის ად­მი­ნის­ტრი­რე­ბა­საც ტრე­ფი­კინ­გის ფონ­დი ახორ­ცი­ე­ლებს და სრუ­ლად აფი­ნან­სებს სა­ხელ­მწი­ფო.

და­ნარ­ჩე­ნი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი შე­და­რე­ბით მცი­რე ზო­მი­საა, 24 ბე­ნე­ფი­ცი­არ­ზე გათ­ვლი­ლი. მო­მარ­თვი­ა­ნო­ბა და­ბა­ლი არ არის. წლის და­სა­წყის­ში 70-მდე ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რი გვყავ­და რიგ­ში, და­ვა­მა­ტეთ ად­გი­ლე­ბი და შევ­ძე­ლით მათი გა­და­ნა­წი­ლე­ბა. ხში­რია შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც მსურ­ველ­თა 70% ბო­ლოს უარს ამ­ბობს პროგ­რა­მა­ში ჩა­რი­ცხვა­ზე” – აცხა­დებს თა­მარ გო­ცა­ძე.

კერ­ძო პან­სი­ო­ნა­ტე­ბის მფლო­ბე­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ეს საქ­მი­ა­ნო­ბა, რო­გორც ბიზ­ნე­სი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჯერ­ჯე­რო­ბით ვერ შედ­გა. გან­სხვა­ვე­ბით ევ­რო­პუ­ლი ქვეყ­ნე­ბის­გან, სა­დაც მო­ხუც­თა პენ­სი­ას­თან ერ­თად სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ცნო­ბი­ე­რე­ბის დო­ნეც მა­ღა­ლია, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­ხუც­თა სახ­ლის შე­მო­სავ­ლის წყა­როდ ქცე­ვა შე­უძ­ლე­ბე­ლი გახ­და, რად­გა­ნაც აქ მარ­ტო­ხე­ლა მო­ხუ­ცი, სა­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლით ვერ შეძ­ლებს ჰქონ­დეს უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი სი­ბე­რე.

მო­ხუ­ცე­ბულ­თა და შშმ პირ­თა პან­სი­ო­ნა­ტის „ჩემი ოჯა­ხის“ მე­პატ­რო­ნე მაია ახა­ლა­ძე ამ­ბობს, რომ თა­ვი­დან მისი ორ­გა­ნი­ზა­ცია კერ­ძო იყო, ხოლო მას შემ­დეგ, რაც მათ არ­სე­ბო­ბას საფრ­თხე შე­ექ­მნა, სა­ხელ­მწი­ფო და­ფი­ნან­სე­ბას შე­უ­ერ­თდნენ:


“ამ საქ­მეს 2005 წლი­დან ვემ­სა­ხუ­რე­ბით. 2013 წლამ­დე კერ­ძო იყო, ამ­ჟა­მად ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს და­ფი­ნან­სე­ბას ვი­ღებთ. ეს არის სა­ო­ჯა­ხო ტი­პის პან­სი­ო­ნა­ტი და შვიდ ხან­დაზ­მულს ვემ­სა­ხუ­რე­ბით. ამ­ჟა­მად გვყავს ხუთი ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რი, ორი გარ­და­იც­ვა­ლა. აქა­ურ ცხოვ­რე­ბას აქვს წე­სე­ბი, რა თქმა უნდა. ისი­ნი მუდ­მი­ვად აქ ცხოვ­რო­ბენ, აქვთ დღის მან­ძილ­ზე გას­ვლის, გა­სე­ირ­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა, შე­უძ­ლი­ათ წე­ლი­წად­ში 20 დღე და­ტო­ვონ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა, წა­ვიდ­ნენ ნა­თე­სა­ვებ­თან და ოჯა­ხის წევ­რებ­თან.

მო­ხუ­ცე­ბის­თვის გვაქვს სხვა­დას­ხვა აქ­ტი­ვო­ბე­ბი – ეზო­ში ვარ­ჯი­შო­ბენ, თა­მა­შო­ბენ, მცე­ნა­რე­ე­ბის დარ­გვა­ში, ჭრა-კერ­ვა­სა და სხვა აქ­ტო­ვო­ბებ­ში არი­ან ჩარ­თუ­ლი. თუმ­ცა, ძი­რი­თა­დად გვყავს მძი­მე კა­ტე­გო­რი­ის ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რე­ბი: ლო­გი­ნად ჩა­ვარ­დნი­ლე­ბი, გო­ნე­ბა­დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლე­ბი და ა.შ.” – გვიყ­ვე­ბა მაია ახა­ლა­ძე.

გარ­და სა­ხელ­მწი­ფო და კერ­ძო თავ­შე­საფ­რე­ბი­სა, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მოქ­მე­დებს სა­ერ­თა­შო­რი­სო საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­აც, რო­მე­ლიც უსას­ყიდ­ლოდ სთა­ვა­ზობს ხან­დაზ­მუ­ლებს დღის ცენ­ტრის მომ­სა­ხუ­რე­ბას და უფა­სო კვე­ბას. „სა­ქარ­თვე­ლოს კა­რი­ტა­სი“ უკვე 25 წე­ლია მუ­შა­ობს, არ­სე­ბობს და ძი­რი­თა­დად სო­ცი­ა­ლუ­რად გა­ჭირ­ვე­ბულ ფე­ნებს უწევს დახ­მა­რე­ბას:

“ხან­დაზ­მუ­ლე­ბის­თვის “კა­რი­ტასს” აქვს ორი პროგ­რა­მა – სო­ცი­ა­ლუ­რი ზრუნ­ვის და სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის პროგ­რა­მე­ბი. სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის პროგ­რა­მა შინ­მოვ­ლის სა­კი­თხებ­ზე მუ­შა­ობს და ხან­დაზ­მუ­ლებს აწ­ვდის სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბას შინ, ხოლო სო­ცი­ა­ლუ­რი პროგ­რა­მა უზ­რუნ­ველ­ყოფს დღის ცენ­ტრის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბას.

გვაქვს ხან­დაზ­მულ­თა ერთი დღის ცენ­ტრი თბი­ლის­ში და ჩვე­ნი ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი სა­სა­დი­ლო ემ­სა­ხუ­რე­ბა ამ სეგ­მენტს. გვყავს დო­ნო­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი, თუმ­ცა სა­ხელ­მწი­ფოც შე­მო­დის მცი­რე და­ფი­ნან­სე­ბით. ამ მო­მენ­ტის­თვის, 40 ადა­მი­ა­ნია დღის ცენ­ტრში და აქე­დან ექ­ვსია მხო­ლოდ სა­ხელ­მწი­ფო და­ფი­ნან­სე­ბით.

გვაქვს ვა­კან­ტუ­რი ად­გი­ლე­ბი, ასე რომ, მო­ხუ­ცე­ბუ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ მობ­რძან­დნენ ჩვენს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში, მოგ­ვიყ­ვნენ თა­ვი­ანთ პრობ­ლე­მა­ზე და თუ ჩავ­თვლით, რომ ის სა­ჭი­რო­ებს დახ­მა­რე­ბას, ვა­ნა­წი­ლებთ დღის ცენ­ტრში” – აცხა­დებს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სო­ცი­ა­ლუ­რი ზრუნ­ვის პროგ­რა­მის მე­ნე­ჯე­რი ინგა ჩხე­ი­ძე და ყუ­რა­დღე­ბას ამახ­ვი­ლებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სტე­რე­ო­ტი­პულ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ზე მო­ხუც­თა თავ­შე­საფ­რე­ბის მი­მართ, რაც მისი თქმით, მო­ხუ­ცე­ბუ­ლებს ბა­რი­ე­რებს უქ­მნის მომ­სა­ხუ­რე­ბის მი­ღე­ბის პრო­ცეს­ში.

ჩხე­ი­ძე AMBEBI.GE-სთან ამ­ბობს, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბევ­რს ჯერ კი­დევ მი­აჩ­ნია, რომ მო­ხუ­ცე­ბულ­თა თავ­შე­სა­ფარ­ში მოხ­ვედ­რა ოჯა­ხის­თვის ღირ­სე­ბის შემ­ლა­ხა­ვია.

“ჩვენ­თან ოჯა­ხე­ბის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ძალ­ზედ არას­წო­რია. ხში­რად უკ­რძა­ლა­ვენ კი­დეც მო­ხუ­ცებს სა­კუ­თა­რი ოჯა­ხის წევ­რე­ბი, თავ­შე­სა­ფარ­ში არ მიხ­ვი­დე, ნუ გვარ­ცხვე­ნო. რამ­დე­ნი­მე დღის წინ მქონ­და შემ­თხვე­ვა, რო­დე­საც ადა­მი­ანს სჭირ­დე­ბო­და მკურ­ნა­ლო­ბა, ოჯა­ხის წევ­რი ვერ მკურ­ნა­ლობ­და მას და სა­ჭი­რო იყო ამ ადა­მი­ა­ნის­თვის დახ­მა­რე­ბის გა­წე­ვა, თუმ­ცა ოჯახ­მა სირ­ცხვი­ლად ჩათ­ვა­ლა, რომ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას გა­ე­წია დახ­მა­რე­ბა.

პირ­ველ რიგ­ში ეს არის ცნო­ბი­ე­რე­ბის და­ბა­ლი დო­ნით გა­მოწ­ვე­უ­ლი. ევ­რო­პის არც ერთ ქვე­ყა­ნა­ში არ ით­ვლე­ბა სირ­ცხვი­ლად მო­ხუ­ცე­ბულ­თა მის­ვლა სა­ო­ჯა­ხო ტი­პის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში. თუკი ოჯა­ხი ვერ ახერ­ხებს მო­ხუ­ცის­თვის ღირ­სე­უ­ლი სი­ბე­რის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას, მა­შინ მას­ზე უნდა იზ­რუ­ნონ შე­სა­ბა­მის­მა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­მა“ – ამ­ბობს ინგა ჩხე­ი­ძე.

ცნო­ბი­სათ­ვის, ხან­დაზ­მულ­თა პან­სი­ო­ნატ­ში ჩა­რი­ცხვას არ ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან პი­რე­ბი:

  • მწვა­ვე ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბით;
  • ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზის აქ­ტი­უ­რი ფორ­მით;
  • აქ­ტი­უ­რი სი­ფი­ლი­სით;
  • კა­ნის გა­დამ­დე­ბი და­ა­ვა­დე­ბით;
  • თა­ვი­სა და ზურ­გის ტვი­ნის თი­აქ­რე­ბის ღია ფორ­მით;
  • ცენ­ტრა­ლუ­რი ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის მწვა­ვე და­ა­ვა­დე­ბით;
  • ისი­ნი, ვინც სა­ჭი­რო­ე­ბენ სტა­ცი­ო­ნა­რულ მკურ­ნა­ლო­ბას

წყარო: AMBEBI.GE

 

„კომერსანტის“ 20 იანვრის TOP 10 თემა

„კომერსანტის“ 20 იანვრის TOP 10 თემა
access_time2020-01-20 21:30:20
„კომერსანტის“ 20 იანვრის TOP 10 თემა 1.„საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა სრულყოფას მოითხოვს, ახლა სწორედ ეს პროცესი მიმდინარეობს“ — https://commersant.ge/ge/post/sayoveltao-djandacvis-programa-srulyofas-moitxovs-da-axla-swored-es-procesi-mimdinareobs 2.კაზინოების ინკოგნიტო ბარათები ფულის უკონტროლო...

საქართველომ იაფი ინტერნეტის მქონე ქვეყნებს შორის მე-19 ადგილი დაიკავა, ყველაზე იაფად ინტერნეტს სირიაში მოიხმარენ

საქართველომ იაფი ინტერნეტის მქონე ქვეყნებს შორის მე-19 ადგილი დაიკავა, ყველაზე იაფად ინტერნეტს სირიაში მოიხმარენ
access_time2020-01-20 18:00:21
ბრიტანულმა კომპანია BDRC Continental-მა და პროვაიდერმა Cable.co.uk-მ ჩაატარა კვლევა, რომლის მიხედვითაც სირიამ ყველაზე იაფი ინტერნეტის მქონე ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი დაიკავა. ამავე კვლევის მიხედვით, გასულ წელს რეიტინგის სათავეში უკრაინა იყო, თუმცა, წელს მეორე ადგილზე აღმოჩნდა.   ყველაზე იაფი ინტერნეტის ქვეყნებში საქართველო 19-ე ადგილს იკავებს, ხოლო ინტერნეტის ღირებულება საშუალოდ თვეში 13,86...

Forbes: როგორ გახდა ბერნარ არნო მსოფლიოში უმდიდრესი ადამიანი

Forbes: როგორ გახდა ბერნარ არნო მსოფლიოში უმდიდრესი ადამიანი
access_time2020-01-20 20:05:45
Amazon-ის დამაარსებელი მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანი აღარ არის. მან პირველობა Louis Vuitton-ის და Dior-ის მფლობელს ბერნარ არნოს დაუთმო.ამის მიზეზი გახდა ონლაინ-რითეილერის მფლობელის ქონების შემცირება 760 მლნ. დოლარით - 115,6 მლრდ-მდე, იმის შემდეგ, რაც კომპანიის აქციები 0,7%-ით გაიაფდა. ბეზოსისთვის -760 მლნ-ი ხურდა ფულია, თუმცა, ეს საკმარისი აღმოჩნდა მის მიერ ლიდერობის...

“სამუშაო ძალის ახალი მეთოდოლოგიით გამოკვლევის შემდეგ, უმუშევრობის მაჩვენებელი გაიზრდება”

“სამუშაო ძალის ახალი მეთოდოლოგიით გამოკვლევის შემდეგ, უმუშევრობის მაჩვენებელი გაიზრდება”
access_time2020-01-20 15:45:22
2020 წლის მესამე კვარტლიდან სტატისტიკის ეროვნული სამსახური დასაქმებისა და უმუშევრობის შესახებ მონაცემებს ახალი მეთოდოლოგიით შეაგროვებს. საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის, გოგიტა თოდრაძის ინფორმაციით, ახალი მეთოდოლოგიით, დასაქმებულად ჩაითვლება მხოლოდ ის ადამიანი, რომელიც საკუთარ სერვისს ან პროდუქტს ბაზარს სთავაზობს, ანუ საკუთარ შრომას ყიდის. ხოლო ადამიანი, რომელიც საკუთარ ნაკვეთზე სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით არის დაკავებული და მიღებულ მოსავალს მხოლოდ თავად მოიხმარს და არა კომერციული...

“საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული დღევანდელი სიტუაციის გათვალისწინებით, ფქვილის ფასი შეიძლება 1-2 ლარით გაძვირდეს”

“საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული დღევანდელი სიტუაციის გათვალისწინებით, ფქვილის ფასი შეიძლება 1-2 ლარით გაძვირდეს”
access_time2020-01-20 13:37:42
„პირველ ეტაპზე, ფქვილის ფასზე სერიოზულად არ აისახება რუსულ ხორბალზე კვოტირების დაწესების ფაქტორი“ ბოლო წლების განმავლობაში რუსეთში ხორბლის რეკორდული მოსავალი მოდის. 2019 წელს ქვეყანაში 120,7 მლნ ტონა ხორბალი აიღეს, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ისტორიაში. შედეგად, 2018-2019 წლების სეზონზე რუსეთიდან 35,8 მლნ ტონა ხორბლის ექსპორტი განხორციელდა საქართველოში. აღსანიშნავია, რომ რეკორდული მოსავლების პარალელურად, მზარდია რუსული...


მსგავსი სიახლეები

up