მომხმარებელთა უფლებების დაცვა დაზღვევის სფეროში

მომხმარებელთა უფლებების დაცვა დაზღვევის სფეროში

access_time2021-10-12 14:00:31

რადიო „კომერსანტის“ გადაცემაში „დაზღვევის დრო“ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ფინანსური განათლების სამმართველოს უფროსმა მარიამ კოიძემ,  სამსახურის ფუნქციაზე და სადაზღვევო სექტორში მის როლზე ისაუბრა.

 

სადაზღვევო სფეროში ერთის მხრივ ჩართულია მზღვეველი, როგორც კვალიფიციური, ლიცენზირებული სუბიექტი, რომელიც სადაზღვევო საკითხებში გათვითცნობიერებულია, მეორეს მხრივ ჩართულია მოქალაქე, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ შეიძინოს სადაზღვევო პროდუქტი, თუმცა შესაძლოა რომ ის ვერ ერკვეოდეს სადაზღვეო პირობებში, სწორედ ამიტომ არის საჭირო მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, რომ ეს ურთიერთობები მეტნაკლებად პარიორიტეტულ დონეზე იყოს.

 

მარიამ კოშორიძის თქმით, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა მოიაზრებს ისეთი ბერკეტების და ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც დაზღვეულს მიეცემა შესაძლებლობა, რომ დროულად, მისთვის გასაგებ ენაზე და მისთვის ხელმისაწვდომი ფორმით მიიღოს ყველა ინფორმაცია, რათა ჰქონდეს შესაძლებლობა, თავად შეარჩიოს მისთვის საჭირო სადაზღვევო პროდუქტი  და ჩამოუყალიბდეს სწორი მოლოდინები სადაზღვევო დაფარვის შესახებ. ასევე,  შემდეგ უკვე სადაზღვევო ურთიერთობების პერიოდში, ნებისმიერ დროს, როდესაც მას ექნება რაიმე კითხვა თუ პრობლემა, ჰქონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ თუ ვის უნდა მიმართოს და სად დაიცვას საკუთარი უფლებები, რა ბერკეტებია მის ხელთ. კოშორიძე ამბობს რომ მომხმარებელთა უფლებების დაცვა სადაზღვევო სექტორში, ისეთი გარემოს შექმნას მოიაზრებს, სადაც მომხმარებელი თავს იგრძნობს დაცულად. მისივე თქმით ეს ყველაფერი სადაზღვევო პროდუქტების შესახებ ცნობადობის და ზოგადად დაზღვევის მიმართ ნდობის ამაღლებას შეუწყობს ხელს.

 

სამსახური როგორც დამოუკიდებელი ახელმწიფო ორგანო 2013 წელს შეიქმნა და ის პირველივე დღეებიდან მომხმარებელთა უფლებების დაცვას, პირველ რიგში კი მზღვეველის ფინანსურ მდგრადობის საკითხებს მოიაზრებს. თუმცა დღევანდელი და თანამედროვე რეგულირება არანაკლებ ყურადღებას აქცევს მომხმარებელთა უფლებების დაცვასა და მზღვეველის ბიზნეს ქცევის მოდელებს და მზღვეველის ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფნის სიბრტყეზე განიხილავს მომხმარებელთა უფლებების დაცულობის საკითხებს

 

სამსახურმა ამ მიმართულებით მუშაობა პირველივე დღიდან დაიწყო. 2014- 2015 წლებში სამსახური უკვე იღებდა განცხადებებს, რომელიც მზღვეველის მიმართ უკმაყოფილებას ეხებოდა. განცხადებები განსხვავებული შინაარსის იყო, თუმცა სამსახურის პოლიტიკა ეტაპობრივად და ნაბიჯ ნაბიჯ დაახლოება იმ საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილებასთან, რომელიც მსოფლიოში გვაქვს. ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს ვალდებულება აქვს, რომ ამ კანონმდებლობასთან საბოლოო ჯამში ჰარმონიზება მოახდინოს, მაგრამ რა თქმა უნდა ადგილობრივი ბაზრის და ადგილობრივ ბაზარზე არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით. შესაბამისად, ახალი საკანონმდებლო რეგულაციები ინერგება ეტაპობრივად. პირველ ეტაპზე მოხდა რეკომენდაციის გამოცემა, რომელიც არ იყო მავალდებულებელი სადაზღვევო ორგანიზაციებთვის, თუმცა ეს იყო პირველი ნაბიჯები ორმხრივი თანამშრომლობისთვის და შეეხებოდა მზღვეველების მხრიდან სტრუქტურული ერთეულებს შორის შეჯერებული ინფორმაციის მიწოდებას.

 

პოტენციურ დამზღვევს ან სადაზღვევო ურთიერთობაში მყოფ პირს  მზღვეველის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულთან უწევს კომუნიკაცია, იქნება ეს ცხელი ხაზი, დაზღვევის მენეჯერი, ზარალების ანაზღაურების მენეჯერი თუ სხვაძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი არ შევიდეს შეცდომაში და მიიღოს ის მომსახურება, რომლისთვისაც ის იხდის ფულს და რომლის მიღების მოლოდინიც აქვს, მან ყოველთვის უნდა მიიღოს უტყუარი, ერთგვაროვანი და ამომწურავი პასუხი. ამიტომ პირველ ეტაპზე ეს იყო სარეკომენდაციო ხასიათის, შემდეგ უკვე 2017 წელს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით გამოიცა პირველი ნორმატიული აქტი, რომელშიც პერიოდულად შედის ცვლილებები , იხვეწება და ფეხდაფეხ მიუყვება იმ გამოწვევებს რომელიც გვაქვს ბაზარზე, - აღნიშნა მარიამ კოიძემ.

 

კოიძის განმარტებით სამსახურის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ძირითადი მიმართულება და ფუნქცია იმ ნორმატიული აქტების ზედამხედველობაა, რომელიც ამ კუთხით არის გამოცემული. მზღვეველებს დაზღვეულების წინაშე აქვთ რიგი ვალდებულებები, რომლებიც უნდა შეასრულონ, ხოლო სამსახურის ფუნქცია მზღვეველების მიერ მათი შესრულების კონტროლი. კოშორიძე აღნიშნავს, რომ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამმართველო ამ კუთხით ახორციელებს მონიტორინგს, მათ შორის განიხილავს მომხმარებელთა განცხადებებს ზუსტად იმ ჭრილში, თუ რამდენად განახორციელა კონკრეტულ დაზღვეულთან მიმართებაში სადაზღვევო ორგანიზაციამ მის მიმართ დადგენილი წესების და მოთხოვნების ჯეროვნად დაცვა.

 

სამსახური არ განიხილავს დავებს დაზღვეულებსა და სადაზღვევო კომპანიებს შორის, შესაბამისად ის არ წარმოდგეს სასამართლოს ალტერნატივას, სამსახური ამოწმებს განცხადებებდა დაზღვეულის პრეტენზია ხომ არ გამომდინარეობს მზღვეველის მიერ იმ ქმედების არაჯეროვანი შესრულებით, რომელიც სავალდებულოდ შესასრულებელი იყო, მაგალითად ხომ არ გამოიწვია დაზღვეულის უკმაყოფილება იმან, რომ დროულად ან სათანადოდ არ იყო მისთვის რაიმე ინფორმაცია მიწოდებული, ან სადაზღვევო ანაზღაურებაზე უარის შემთხვევაში გაცემული არის თუ არა მზღვეველის წერილობითი დასაბუთება. მზღვეველი ყველა შემთხვევაში არ არის ვალდებული, რომ ანაზღაურებაზე უარი წერილობითი ფორმით გასცეს, თუმცა თუ დაზღვეულისთვის ანაზღაურებაზე უარის მიზეზი გაურკვეველია ან ის არ ეთანხმება ამ უარს, ამ შემთხვევაში მზღვეველი ვალდებულია, რომ დაზღვეულს დასაბუთებული არგუმენტირებული პასუხი მიაწოდოს წერილობითი ფორმით, “ - აღნიშნა მარიამ კოშორიძემ.

 

როგორც მარიამ კოშორიძე აღნიშნავს, იმ შემთხვევაში, თუ განცხადების განხილვის ფარგლებში ცალკეული დარღვევები გამოვლინდა, სამსახური უფლებამოსილია, რომ მისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული სანქციები გამოიყენოს. მათ შორის თუ დადგინდა, რომ მოხმარებლის უფლება მიეღო სადაზღვევო ანაზღაურება, მზღვეველის მიერ ვალდებულების არაჯეროვანმა შესრულებამ გამოიწვია, სამსახური გასცემს რეკომენდაციას გადახედოს გადაწყვეტილებას, თუმცა ეს რეკომენდაცია მზღვეველისთვის მავალდებულებელი  არ არის.

 

ცალკეულ შემთხვევებში თუ ვხედავთ, რომ რომელიმე დარღვევამ ან გადაცდომამ გამოიწვია კონკრეტული დაზღვეულის ინტერესის შელახვა, ასეთ შემთხვევაში სამსახურს შეუძლია, რომ სარეკომენდაციო ხასიათის წერილი გამოსცეს და მიუთითოს მზღვეველს გადახედოს გადაწყვეტილებას, რადგან რომ არა ეს დარღვევა, მომხმარებლის უფლება იქნებოდა სრულად რეალიზებული. თუმცა ამასაც აღვნიშნავ, რომ არჩევანი გაიზიაროს რეკომენდაცია თუ უცვლელი დატოვოს გადაწყვეტილება მზღვეველის მხარეს რჩება.“ - აღნიშნა მარიამ კოშორიძემ.

 


დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურისთვის მიმართვის უფლება აქვს ნებისმიერ პირს, რომელიც სადაზღვევო ურთიერთობებში იმყოფება, აქვს პრეტენზია კონკრეტული მზღვეველის მიმართ, ან სურს დაზღვევის შეძენა და სადაზღვევო კომპანიასთან სხვადასხვა მიზეზით ხელშეკრულებას ვერ დებს.

 

წინასახელშეკრულებო ეტაპზე, ანუ როდესაც სადაზღვევო კომპანია სადაზღვევო პროდუქტის შეთავაზებას ახორციელებს და ასევე ხელშეკრულების დადების დროს, მზღვეველებს აქვთ ვალდებულება  სავალდებულოდ მიაწოდონ ფიზიკურ პირებს მინიმალური ინფორმაცია. რას უნდა მოიაცვდეს ეს ინფორმაცია, განსაზღვრულია სამსახურის ინსტრუქციით. აღნიშნული წესები მხოლოდ ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში ვრცელდება, რადგან იურიდიული კომპანიები ხშირ შემთხვევაში სადაზღვევო ხელშეკრულებების პირობების შედგენაში თავად არიან ჩართულები და მათ თავად იციან თუ რა შემთხვევების, რა რისკებისაგან დაზღვევა სურთ და თავად იღებენ მონაწილეობას სახელშეკრულებო პირობების შემუშავებაში. ამიტომ ასეთი ტიპის სავალდებულო მინიმალური ინფორმაციის მიწოდების წესი იურიდიული პირის მიმართ არ ვრცელდება. ხელშეკრულების დადების ეტაპზე ფიზიკურ პირებს მიეწოდებათ ის მოკლე საინფორმაციო ჩამონათვალი, რომელთან დაკავშირებითაც მხარეები უკვე შეთანხმდნენ და რასთან დაკავშირებითაც დებენ ხელშეკრულებას .

 

მზღვეველს ასევე განესაზღვრა ვალდებულება, რომ ჰყავდეს პრეტენზიების განხილვაზე პასუხისმგებელი პირი ან იქონიოს სპეციალურად ამისათვის შექმნილი სტრუქტურული ერთეულირომელიც დღეის მდგომარეობით ყველა მზღვეველში არსებობს და საკმაოდ ეფექტურადაც მუშაობს და მინდა გითხრათ მისი ეფექტურობა დამოკიდებულია იმაზე, რომ ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი  იმ სხვა სტრუქტურული ერთეულებისაგან, რომლებიც ყოველდღიურ და ჩვეულებრივ საქმიანობაში განიხილავენ დაზღვეულების დოკუმენტებს და მიიღებენ გადაწყვეტილებებს ანაზღაურებაზე. ეს სტრუქტურული ერთეული სადაზღვევო კომპანიაში პირდაპირ მენეჯმენტს ექვემდებარება, შესაბამისად უშუალოდ მათ წინაშე არიან ანგარიშვალდებულები და შეუძლიათ და აქვთ უფლებამოსილება, რომ შეცვალონ მათ შორის მიღებული გადაწყვეტილებები. ჩვენ ამის მონიტორინგსაც ვახორციელებთ და სამსახურში ყოველთვიურად იგზავნება ანგარიში თუ რომელ სადაზღვევო კომპანიასთან რამდენი პრეტენზია იქნა წარდგენილი, რამდენად დროულად მიეწოდათ პასუხი და აშ. ასევე,მომხმარებელს არ აქვს შეზღუდვა რიგითობასთან დაკავშირებით თუ ვის მიმართავს თავისი პრეტენზიით. მას შეუძლია მიმართოს ჯერ მზღვეველს შემდეგ სამსახურს, პირდაპირ სამსახურს ან სადაზღვევო მედიაციის სამსახურს თუ ამას ითვალისწინებს მისი ხელშეკრულება, რომელიც არსებობს ბაზარზე სადაზღვევო ასოციაციის ფარგლებში, - აღნიშნა მარიამ კოშორიძემ

კოშორიძემ დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურში განცხადებების მიღების ტენდენციაზეც ისაუბრა და განმარტა, რომ მათ სამსახურში შესული განცხადებების უმრავლესობა შინაარსობრივად ჯანმრთელობის და ავტომობილების დაზღვევას ეხება, თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, განპირობებულია იმით რომ ბაზარზე ყველაზე მეტად განვითარებულ სახეობას ჯანმრთელობის და ავტომობილის დაზღვევა წარმოადგენს და მისივე თქმით, სამსახური ამას პრობლემად არ განიხილავს.

 

ტენდენცია თვითონ მომართვიანობის კუთხით ყოველწლიურად მზარდია, რაც ასევე ცუდ მანიშნებლად არ მიგვაჩნია, პირიქით მოსახლეობას ნელ-ნელა ემატება ცნობადობა იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს ასეთი სამსახური რომლისთვისაც მას მიმართვის შესაძლებლობა აქვს და რომელიც მის პრეტენზიას განიხილავს. რაც შეეხება შინაარსობრივ ნაწილს, ძირითადად უმრავლეს შემთხვევაში რა თქმა უდნა ეს განცხადებები ეხება სადაზღვეო ანაზღაურებაზე უარის თქმას ან ანაზღაურების ოდენობას, თუმცა ბოლო პერიოდში მატულობს მომსახურებასთან დაკავშირებული პრეტენზიებიც, - აღნიშნა მარიამ კოშორიძემ.

 

რაც შეეხება კორონავირუსით გამოწვეულ პანდემიას, კოშორიძე ამბობს, რომ ამ მიმართულებითაც საინტერესო ტენდენციები შეინიშნება, რადგან პანდემიით გამოწვეული გადაადგილების შეზღუდვების დაწყებისთანავე მიმართვიანობა მკვეთრად გაიზარდა, თუმცა შინაარსობრივად საკითხები არ შეცვლილა, რაც, მისივე თქმით, იმაზე მიუთითებს, რომ სამსახური  განცხადებების დისტანციურად მიღების  გამარტივებულ შესაძლებლობაზე მყისიერად გადავიდა.

 

მარიამ კოშორიძის თქმით, მომხმარებელთა  უფლებების დაცვა  მთლიანად ფინანსურ  სექტორში ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ფინანსური სექტორი ურთერთდაკავშირებულია.

 

 „ჩვენ ამ მიმართულებით საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ძალიან აქტიურად და ინტენსიურად ვითანამშრომლოთ და  უშუალოდ  საბანკო სადაზღვევო  პროდუქტთან დაკავშირებით გეტყვითრომ ამ ნაწილში რეგულირება მანამდეც არსებობდაიმ კუთხით რომ როდესაც  სესხის  ასაღებად მიდიოდა ადამიანი  და დაზღვევის  შეძენა  სავალდებულოდ თხოვდნენ, ასეთ დაზღვევას ეღტიფანჯრის პრინციპით ადგილზევე სთავაზობდნენ.დაზღვეულებს არჩევანის თავისუფლება მაშინაც ჰქონდათ, მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ მიემარათათ მათთვის სასურველი  სადაზღვევო  კომპანიისთვის და მისგან მოეტანათ პოლისითუმცა  ხშირად  ამასთან დაკავშირებით  ინფორმაცია  ან  ინტერესი მსესხებლებს არ  ჰქონდათ. ბოლო  წლებში მჭიდრო  თანამშრომლობის  შედეგად  ეროვნული  ბანკის  პრეზიდენტის  ნორმატიულ  აქტში შევიდა  ცვლილებები   და  სესხის გაცემის დროს ბანკი ვალდებულია, რომ მსესხებელს მინიმუმ სამი ხვადასხვა მზღვეველის სადაზღვევო პოლისი შესთავაზოს, რაც კონკურენციას უწყობს ხელს. ამასთან,  მომხმარებელს კვლავ რჩება უფლება, რომ არც ამ სამიდან შეარჩიოს პოლისი და ისთვის სასურველ სხვა მზღვეველთან დააზღვიოს მისი სესხი.

რაც შეეხება საბანკო სადაზღვეო პროდუტთან დაკავშირებულ  განცხადებებს  ზედამხედველობის სამსახური ამ საკითხშიც მჭდროდ თანამშრომლობს  ეროვნულ  ბანკთან და გამომდინარე იქიდან, თუ რომელ კომპონენტს ეხება პრეტენზია, იქნება ეს  ბანკის  მხრიდან  ინფორმაციის  მიწოდება, თუ  მზღვეველის  მხრიდან ვალდებულების  შეუსრულებლობა უწყებები კომპეტენციის ფარგლებში განვიხილავთ.

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ეფექტური სისტემის შექმნისთვის მნიშვნელოვანია მზღვეველების მენეჯმენტის ჩართულობა და ჩვენ მუდმივად ვთანამშრომლობთ მათთან. სამომავლოდ,  როდესაც ჩვენ მივაღწევთსოლვენსი 2“-  ის  პირობებში სადაზღვევო  რეგულირების  საკანონმდებლო ჩარჩოს , იქ კიდევ უფრო გაძლიერებული  არის  მომხმარებელთა  უფლებების და  მზღვეველის  ბიზნეს  ქცევაში კორპორატიული  მმართველობის  როლი და  მენეჯმენტის  ჩართულობაშესაბამისად  ჩვენ  ეტაპობრივად და  ნაბიჯ ნაბიჯ  ერთობლივად მივდივართ ამ  აკითხისკენ, -აღნიშნა მარიამ კოშორიძემ.

 

კოშორიძემ ფინანსური განათლების მიმართულებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ფინანსური  განათლება არ  არის  მხოლოდ  დაზღვევის  სფეროზე მიბმული  და ის ძალიან კომპლექსური საკითხია, რაც შედეგს მყისიერად არ იძლევა და შედეგები გრძელვადიან პერსპექტივაში განიხილება. მისივე თქმით, ფინანსურ განათლებაში მოიაზრება, რომ ადამიანს ჰქონდეს უნარი და შესაძლებლობა, რომ ფინანსური პროდუქტების ერთმანეთისგან განსხვავება შეძლოს და შესაბამისად, სწორად შერჩევა თუ კონკრეტულ მომენტში მას რომელი ფინანსური პროდუქტი ესაჭიროებაადამიანები  ფინანსურ საკითხებში   გაცნობიერებულები არიან და საკმაო  ცოდნაც  აქვთ, მაგრამ უკვე  პრაქტიკაში გამოყენებასთან  გვაქვს  პრობლემები, ერთია  რომ იციან მათი  ფინანსური  მდგომარეობა და ის თეორიული დანახარჯები, რომელიც  შეიძლება  ხვალ  ჰქონდეთ მაგრამ რამდენად სწორად იციან მათი მენეჯმენტი და ის ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც შეიძლება გამოიყენინ, აქ გვაქს კითხვის ნიშანი. მაგალითად, თუ ადამიანს სხვადასხვა მიზეზის გამო დღეს აქვს გასაწევი ხარჯი და ესაჭიროება თანხა, ასეთის ხარჯის დაზღვევა არ შეიძლება და მას სხვა ფინანსური პროდუქტი ესაჭიროება, ხოლო თუ დღეს გეგმავს თავის ხვალინდელ შესაძლო დანახარჯებს და უნდა აირიდოს ან შეამციროს მომავლაში მისთვის გაუთვალისწინებელი ხარჯების წარმოშობა, მაშინ შეუძლია დააზღვიოს ასეთი რისკები.

მსოფლიოში  გადასული არიან  ტენდენციაზე, რომ ფინანსური  განათლების საკითხები რაც შეიძლება  ადრეული ასაკიდან  შევიდეს ადამიანის  ცხოვრებაში და ცნობიერებაში, რომ ადამიანს თავიდანვე ქონდეს ცოდნაც და გამოუმუშავდეს უნარები სწორად მართოს საკუთარი ფინანსები და ხარჯები.

საქართველოშიც  ფინანსური  განათლების  განვითარების  კუთხით  არსებობს  ეროვნული სტრატეგია, რომლის  განმახორციელებელიც  არის  საქართველოს  ერევნული ბანკი და  ჩვენ  ამ კუთხითაც  ძალიან ინტენსიურად  ვთანამშრომლობთ მათთან, ვართ კომიტეტის  წევრი, - აღნიშნა მარიამ კოშორიძემ.

 

 

 

მარიამ კოშორიძე მოუწოდებს იმ ადამიანებს, ვინც სადაზღვევო პროდუქტის შეძენას გადაწყვეტს, რომ აუცილებლად გაეცნონ პროდუქტის შესახებ ინფორმაციას, თითოეულ პროდუქტთან მიმართებაში მოითხოვონ საინფორმაციო ფურცელი და დეტალურად გაეცნონ მას ყურადღება მიაქციონ არა მხოლოდ დაზღვეულ რისკებს, არამედ იმ გამონაკლისებს თუ რა შემთხვევაში არ ანაზღაურებს სადაზღვევო კომპანია ხარჯებს. ასევე მოითხოვონ განმარტებები ყველა მათთვის საინტერესო საკითხზე.ნებისმიერ  დროს  როდესაც  დაზღვეულს დასჭირდება განმარტების მიღება სადაზღვევო მომსახურებასთან დაკავშირებით, მას უფლება აქვს მიმართოს მზღვეველს და მიიღოს ასეთი განმარტებები. ასევე, უფლებამოსილია მოითხოვოს ხელშეკრულების ასლებისრული  დანართებით, ხოლო დავის ან უთანხმოების შემთხვევაში აქვს უფლება  მიმართოს მზღვეველს, როგორც  ელექტრონული ასევე  მატერიალური  წერილობითი  ფორმით.  სადაც მის პრეტენზიას განიხილავს მზღვეველის საპრეტენზიო  სამსახური.  მომხმარებელს ასევე შეუძლია მიმართოს საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურს ან თუ მათი ხელშაკრულება  ითვალისწინებს მედიაციის სამსახურისთვის მიმართვას, ასევემედიაციის სამსახურს. რა თქმა უდა  სასამართლოში  მიმართვის შესაძლებლობა  უალტერნატივოა და ყველას აქვს ამ ბერკეტის გამოყენების უფლება.


ზედამხედეველობის სამსახურში განაცხადების მიღება გამარტივებულია და  ის  შეიძლება letters@insurancegov.ge - ზე  გამოიგზავნოს თანდართული დოკუმენტებით, გარდა ამისა, მისამართი და ზედამხედველობის სამსახურისათვის მიმართვის  ფორმა  დატანილი არის  იმ თავსართში რომელიც  ხელშეკრულებას  ახლავს  თან, -  აღნიშნა მარიამ კოშორიძემ.თაკო კვაჭანტირაძე


ლარის კურსი დოლართან 7.88 თეთრით, ხოლო ევროსთან 5.46 თეთრით გაუფასურდა

ლარის კურსი დოლართან 7.88 თეთრით, ხოლო ევროსთან 5.46 თეთრით გაუფასურდა
access_time2022-08-15 17:05:15
15 აგვისტოს ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და 2.7877 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2.7089 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში -7.88 თეთრი შეადგინა. გამყარდა ევრო, რომლის კურსი 2.8426 ლარია. მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსი 2.7880 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 5.46 თეთრი შეადგინა. გამყარდა თურქული ლირა, რომელიც 0.1552 ლარს შეადგენს, ასევე გამყარდა ფუნტი და 3.3636 ლარი...

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტში ცვლილებები შედის

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტში ცვლილებები შედის
access_time2022-08-15 17:00:09
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტში ცვლილებები შედის. პროექტს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტო 9 წელიწადზე მეტია ახორციელებს. პროექტის ძირითად ამოცანებს ფერმერების და სოფლის მეურნეობაში ჩართული მეწარმეების იაფი, გრძელვადიანი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის გზით, სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამმუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესების გაუმჯობესება...

პრემიერი საწვავის კიდევ უფრო გაიაფებას ელოდება - აგვისტოს ბოლომდე ჯამში 20-30 თეთრით

პრემიერი საწვავის კიდევ უფრო გაიაფებას ელოდება - აგვისტოს ბოლომდე ჯამში 20-30 თეთრით
access_time2022-08-15 15:00:47
გვაქვს ჩვენ განცდა იმისა, რომ შესაბამისად არ ჰპოვა ასახვა საწვავის ფასებმა და არ მოხდა საწვავის ფასების პროპორციულად დაკლება, ამიტომ, საჭიროა, უფრო გავააქტიუროთ მუშაობა საწვავის იმპორტიორებთან, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, მან რეკომენდაციით მიმართა კონკურენციის სააგენტოს, დაიწყოს მოკვლევა და შეამოწმონ იმპორტიორების კეთილსინდისიერება, რამდენად სწორად ხდება კონკურენციის პირობების...

არ დაანთოთ ცეცხლი ტყის ან ველის სიახლოვეს - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მოსახლეობას აფრთხილებს

არ დაანთოთ ცეცხლი ტყის ან ველის სიახლოვეს - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მოსახლეობას აფრთხილებს
access_time2022-08-15 15:40:18
მაღალი ტემპერატურიდან გამომდინარე, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მოსახლეობას მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდებს და სთხოვს არ დაანთონ ცეცხლი სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე, ტყის ან ველის სიახლოვეს და არ დატოვონ ცეცხლის კერები უყურადღებოდ. „გაცნობებთ, რომ მომავალი დღეების განმავლობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით შენარჩუნდება მომატებული ტემპერატურა და უნალექო ამინდები. გარდა ამისა, მთიან...

13:00 საათისთვის, Bloomberg-ზე 1 დოლარი 2.8050 ლარად ივაჭრება, ბანკებში კი 1 დოლარი 2.8500 და 2,8600 ლარი ღირს

13:00 საათისთვის, Bloomberg-ზე 1 დოლარი 2.8050 ლარად ივაჭრება, ბანკებში კი 1 დოლარი 2.8500  და 2,8600 ლარი ღირს
access_time2022-08-15 13:00:23
Bloomberg-ის სავაჭრო პლატფორმაზე 13:00 საათისთვის ერთი დოლარი 2.8050  ლარად ივაჭრება. პლატფორმაზე ვაჭრობა 2.7050 კურსით დაიწყო.   12 აგვისტოს ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და 2.7089 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2.7016 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში -0.73 თეთრი...


მსგავსი სიახლეები

up