კონკურენციის სააგენტოს მიერ ოთხ წელიწადში შესწავლილი 20 საქმე და გამოვლენილი მხოლოდ 9 კანონდარღვევა

კონკურენციის სააგენტოს მიერ ოთხ წელიწადში შესწავლილი 20 საქმე და გამოვლენილი მხოლოდ 9 კანონდარღვევა

access_time2018-05-15 11:00:00

კონკურენციის სააგენტო „კომერსანტის“ კითხვებს ექსკლუზიურად პასუხობს. როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ, კომერსანტიდაინტერესდა, რა შეცვალა ბაზარზე კონკრეტული უწყების მუშაობამ ამოქმედებიდნ 4 წლის განმავლობაშიკონკრეტულად რომელი ბაზრების შესწავლა განხორციელდა და ამჟამად, რომელ სფეროებს იკვლევს?

როგორც ოფიციალური პასუხიდან ირკვევა სააგენტოს ოთხი წლის მანძილზე შესწავლილი აქვს 20 საქმე, საიდანაც კანონმდებლობის დარღვევა მხოლოს 10 შემთხვევასი დაადგინა, აქედან ერთ შემთხვევაში, კერძოდ, საავტომობილო საწვავის (ბენზინი/დიზელი) ბაზარის საქმე  სასამართლომ  სააგენტოს საქმე ხელახლა განსახილველად უკან დაუბრუნა.

 

კონკურენციის სააგენტოს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას „კომერსანტი“ დღეს უცვლელად გთავაზობთ:

 

„თქვენი 2018 წლის 7 მაისის მომართვის (რეგ: N01/382) პასუხად, საქართველოს  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის

სახით, გაცნობებთ რომ:


 

კითხვა N1: სააგეტომ მისი დაფუძნებიდან დღემდე რომელი ბაზრები შეისწავლა და რა შედეგით დასრულდა?


 

 „კონკურენციის სააგენტო“  - 2014 წლიდან დღემდე, საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ განახორციელა მოკვლევა შემდეგ სასაქონლო და მომსახურების ბაზრებზე:

 

1) წყალტუბოს თერმულ-მინერალური წყლების ბაზარი - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის დარღვევა (დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება) ;

 

2) ქალაქ ფოთში საავტომობილო-საკონტეინერო ტვირთების სატერმინალო  მომსახურების ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10მუხლის დარღვევა (სახელმწიფო ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ კონკურენციის  შეზღუდვის დაუშვებლობა);

 

3) ხორბლისა და პურპროდუქტების ბაზარი - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის დარღვევა (დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება);

 

4) ხორბლისა და ჭვავის ფქვილის ბაზარი - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“   საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა (

კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულება, გადაწყვეტილება და შეთანხმებული ქმედება);


 

5) ნავთობპროდუქტების გემში ჩატვირთვისა და გემიდან გადმოტვირთვის ბაზრები - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 და მე-7 მუხლების დარღვევა;

 

6) საავტომობილო საწვავის (ბენზინი/დიზელი) ბაზარი – დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა, თუმცა, საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, სააგენტოს საქმე  დაუბრუნდა ხელახლა განსახილველად.

 

7) საავიაციო ნავთის ბაზარი - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს  კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა;

 

8) საავტომობილო გაზის ბაზარი - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა;

 

9) კონტეინერების სარკინიგზო გადაზიდვის სასაქონლო ბაზარი - არ დადგინდა  „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის დარღვევა;

 


10) სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში საპროექტო/სამშენებლო/საინჟინრო   სამუშაოების შესყიდვის ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის დარღვევა;

 

11) სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში მიწის სათხრელი და სახაპავი მანქანებისა   და მათი ნაწილების შესყიდვის ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის დარღვევა;

 

12) თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის (Duty Free) ტერიტორიაზე რეალიზებული   ფილტრიანი სიგარეტების ბაზარი - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოსკანონის მე-6 მუხლის დარღვევა;

 

13) მედიკამენტების (სავაჭრო დასახელებებით - Аtarax, Enap-H, Lorista)   რეგისტრაციის ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10მუხლის დარღვევა მედიკამენტ Lorista-სთან მიმართებით;

 

14) სამედიცინო (ჯანმრთელობის) დაზღვევის მიმართულებით სადაზღვევო  კომპანიების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებში შეთავაზებული მომსახურების ბაზარი  ცალკეული ტენდერების ფარგლებში - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოსკანონის მე-10 მუხლის დარღვევა;

 

15) პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის ფარგლებში განხორციელებული  ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო საქმიანობის ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის  11/3 მუხლის დარღვევა (ეკონომიკური აგენტების არაკეთილსინდისიერი ქმედებების აკრძალვა);


 

16) სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურში“ საკონტეინერო ტვირთებისთვის  გაწეული საპორტო (სტივიდორული) მომსახურების, საკონტეინერო ტვირთების  ავტოტრანსპორტით გადაზიდვისა და სატერმინალო მომსახურების ბაზრები - არ   დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის დარღვევა, თუმცა ეკონომიკურ აგენტს აეკრძალა მის მიერ შემოღებული ახალი სატარიფო სქემის  ამოქმედება;

 

17) სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში სასკოლო სატრანსპორტო მომსახურების   შესყიდვის ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10  მუხლის დარღვევა, თუმცა, არ დადგენილა კანონის მე-7 მუხლის დარღვევის ფაქტი;

 

 

18) სმარტფონების, ლეპტოპების, პლანშეტური კომპიუტერების ბაზრები - არ   დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა,  თუმცა, აღნიშნული მოკვლევის ფარგლებში დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“  საქართველოს კანონის 11/3 მუხლის დარღვევის ფაქტი, რაც გამოიხატა ვებ-გვერდზე www.itechnics.ge-ზე განთავსებული შპს „აიტექნიკის“ რეპუტაციისა და ინტერესების შემლახველი ცნობების გავრცელებაში;


 

19) ქალაქ ბათუმის გარე სარეკლამო მომსახურების ბაზარი - დადგინდა  „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის დარღვევა;

 

20) სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში გამოყენებული ხელშეკრულების  შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიებით მომსახურების ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის დარღვევა.

 

 

დამატებით, განგიმარტავთ, რომ სააგენტო საქმის მოკვლევას ახორციელებს  განცხადების/საჩივრის საფუძველზე ან/და საკუთარი ინიციატივით. საქმის მოკვლევა  ხორციელდება ცალკეულ კანონდარღვევის ფაქტთან მიმართებით და ხდება  კონკრეტული, მოკვლევის მიზნებისთვის განსაზღვრული შესაბამისი ეკონომიკური  აგენტის ქცევის კონკურენციის კანონთან შესაბამისობის დადგენა. ამდენად, მოკვლევის  ფარგლებში სააგენტოს მიერ განსაზღვრულ ბაზარზე მოქმედი ყველა სუბიექტის ქცევის  შეფასება არ ხორციელდება.

 

 საქმის მოკვლევისგან განსხვავებით, სააგენტო ბაზრის ზოგად ანალიზს  ახორციელებს „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს 17/2 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული   მონიტორინგის ფარგლებში (კონკურენციის შეზღუდვისა და არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტების გამოსავლენად სასაქონლო და მომსახურების ბაზრების მონიტორინგი და ანალიზი);


 

 უშუალოდ, ბაზრის მონიტორინგთან მიმართებით, აღსანიშნავია, რომ 2014 წლიდან  დღემდე, სააგენტომ დაასრულა ორი ბაზრის - ყავის და მგზავრთა ავიაგადაყვანის  ბაზრების მონიტორინგი - თუმცა, არ გამოვლენილა კონკურენციის შეზღუდვისა და  არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის სავარუდო ფაქტები.

 

 ამასთან, გაცნობებთ, რომ ინფორმაცია სააგენტოს მიერ მიღებული  გადაწყვეტილებების შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე- www.competition.ge (სექცია - სასარგებლო ინფორმაცია - სააგენტოს მიერ მიღებულიგადაწყვეტილებები), ასევე, სააგენტოს საქმიანობის 2014, 2015, 2016 და 2017 წლებისწლიურ ანგარიშებში (http://competition.ge/ge/page3.php?i=152&v=155).

 

 

 კითხვა N2: რა ეტაპზეა საწვავის ბაზრის ხელმეორე შესწავლა?

 

 

„კონკურენციის სააგენტო“ - საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე, სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 17 იანვრის N04/7 ბრძანების შესაბამისად, სააგენტოში დაიწყო საავტომობილო საწვავის(ბენზინი/დიზელი) ბაზრის ხელახალი მოკვლევა. საქმის განხილვა ფინალურ ეტაპზეა და ინფორმაცია სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწვეტილების თაობაზე გამოქვეყნდებასააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე - www.competition.ge (სექცია - სასარგებლო ინფორმაცია - სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები).


კითხვა N3: დღეს სააგენტო რომელი ბაზრების შესწავლით არის დაკავებული?

 

 „კონკურენციის სააგენტო“  - დღეის მდგომარეობით, სააგენტოში მიმდინარეობს 3 საქმის მოკვლევა (საავტომობილო საწვავი; ელექტრო ბუხრები და ახალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეალიზაციის ბაზარი) და 4 ბაზრის მონიტორინგი (სასტუმროების ონლაინ დაჯავშნის, ჩვილ ბავშვთა კვების, ავტოდაზღვევის და ფილტრიანი დაუფილტრო სიგარეტების ბაზრები).

 

 

 კითხვა N4: კონკურენციის სააგენტოს შეფასება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია დღეს არსებული ბიზნესგარემო მონოპოლიების მიმართულებით?„კონკურენციის სააგენტო“  - უნდა აღინიშნოს, რომ ტერმინს „მონოპოლია“ საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. სააგენტო ცალკეული მოკვლევის ფარგლებში იღებს გადაწყვეტილებას, თუ რამდენად აქვს ადგილი კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევას და რამდენად იყენებს მოკვლევის მიზნებისათვის განსაზღვრულ ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტი ბოროტად მის დომინირებულ მდგომარეობას („კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლი).

 

ამასთან, საგულისხმოა, რომ მხოლოდ დომინირებული მდგომარეობა არ წარმოადგენს კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევას, თუ ადგილი არ აქვს მისი ბოროტად გამოყენების ფაქტს. თავის მხრივ, დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში, ეკონომიკურ აგენტს ეკისრება ჯარიმა კანონის 33-ე მუხლის  შესაბამისად.

 

 

კითხვა N5: უახლოეს მომავალში კონკურენციის სააგენტო რომელი ბაზრებით დაინტერესდება?

 

„კონკურენციის სააგენტო“  - აღსანიშნავია, რომ მოქმედი კონკურენციის კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სააგენტოს მიერ პრიორიტეტული მიმართულებების (ბაზრების) განსაზღვრის უფლებამოსილებას და საქმის მოკვლევის დაწყება ხორციელდება მხოლოდ ზემოაღნიშნული სამი საფუძვლით (განცხადება/საჩივარი/საკუთარი ინიციატივა), რაც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა შეფასდეს, საქმის მასალების ანალიზისა და გონივრული ეჭვის სტანდარტის დაკმაყოფილების საფუძველზე.


ამდენად, მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, სააგენტო მოკლებულია შესაძლებლობას წინასწარ განსაზღვროს, თუ რომელი ბაზრების შესწავლას განახორციელებს.

 

 ავტორი: სოფო ქსოვრელი 

კომპანია „სილქნეტის“ განცხადება

კომპანია „სილქნეტის“ განცხადება
access_time2019-01-22 22:27:41
კომპანია სილქნეტი სპეციალურ განცხადებას  ავრცელებს. კომერსანტი ტექსტს უცვლელად გთავაზობთ: როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საქართველოს სატელეკომუნიკაციო სექტორში 2018 წელს განხორციელებული ბაზრის ლიდერი ორი კომპანიის  - სილქნეტის და ჯეოსელის გაერთიანების შედეგად, შეიქმნა სატელეკომუნიკაციო კომპანია, რომელმაც ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიისა და ფიქსირებული ტელეფონიის სერვისები გააერთიანა მობილურ სერვისებთან და მომხმარებლებს...

Fund for Peace: საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები გაუარესდა

Fund for Peace: საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები  გაუარესდა
access_time2019-01-22 20:00:20
საერთაშორისო ორგანიზაცია Fund for Peace ყოველწიურად ადგენს სახელმწიფოების მდგრადობის რეიტინგს, რომელიც ასახავს სხვადსხვა ქვეყნებში პოლიტიკური და ეკონომიკური რისკების დონეს. სიის შემდგენელთა განცხადებით, მათი მიზანია პოლიტიკოსების გაფრთხილება შესაძლო დაძაბულობის და კონფლიქტების შესახებ. ინდექსი ზომავს ქვეყნებს სტაბილურობის დონეს. 2018 წლის მონაცემებით, საქართველომ დაიკავა 83-ე ადგილი 178 ქვეყანას შორის და 120...

პაატა შურღაია:„ბაზისური პენსიის გაცემის ტვირთი რამდენიმე წელიწადში გაიზრდება და ბიუჯეტის 30-40%-ს მიაღწევს, ეს ეკონომიკის კატასტროფაა“

პაატა შურღაია:„ბაზისური პენსიის გაცემის ტვირთი რამდენიმე წელიწადში გაიზრდება და ბიუჯეტის 30-40%-ს მიაღწევს, ეს ეკონომიკის კატასტროფაა“
access_time2019-01-22 19:00:48
მთავრობამ 2019 წლის პირველი იანვრიდან ქვეყანაში ნაწილობრივ სავალდებულო დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის აამოქმედა. დაგროვებითი პენსიის კანონი პარლამენტმა 2018 წლის 21 ივლისს მიიღო. სისტემის ამოქმედების შემდეგ, მოქალაქეების მიერ დაზოგილ თანხას სპეციალური საპენსიო ფონდი განკარგავს, აღნიშნულ ფულს გარკვეულ საპროცენტო განაკვეთს დაარიცხავს და მოქალაქეებს ამ თანხას პენსიაზე გასვლის შემდეგ დაუბრუნებს....

„პრემიერს გამორჩა ერთი სიტყვა, რამაც არასწორი წარმოდგენები შექმნა“ - საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბახტაძის განცხადებასთან დაკავშირებით განმარტებას კომერსანტთან აკეთებს

 „პრემიერს გამორჩა ერთი სიტყვა, რამაც არასწორი წარმოდგენები შექმნა“ - საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბახტაძის განცხადებასთან დაკავშირებით განმარტებას კომერსანტთან აკეთებს
access_time2019-01-22 16:00:54
„ევროკავშირმა საქართველოს გამოუყო 3,4 მილიარდი ევროს ფინანსური სახსრები“ — პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის მიერ ბრიფინგზე გაკეთებული ეს განცხადება მედიაში დავის საგანი გახდა. ვებ-პორტალი „ბათუმელების“ ინფორმაციით, ევროკავშირს საქართველოსთვის აღნიშნული ფინანსური სახსრები არ გამოუყვია. შესაბამისად, პრემიერის ნათქვამი არასწორია. კომერსანტმა საკითხში გარკვევის მიზნით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართა, სადაც ექსკლუზიურად...

ნინო ზამბახიძე: საქართველოში მეწარმეები ბიუროკრატიას ეწირებიან

ნინო ზამბახიძე: საქართველოში მეწარმეები ბიუროკრატიას ეწირებიან
access_time2019-01-22 14:00:47
„საქართველოში მეწარმეები  ბიუროკრატიას ეწირებიან. აქამდე ამ თემაზე საჯაროდ არ ვსაუბრობდი, რადგან არ მინდოდა ფერმერთა ასოციაციის სახელი გამომეყენებინა. თუმცა ამ პრობლემის წინაშე მხოლოდ მე არ ვარ. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტე ჩემი ფერმა გავყიდო, რომ მეტი დრო დავუთმო ფერმერთა ასოციაციას და დავეხმარო სხვა ფერმერებს, რომ იგივე მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ. “,— ამის შესახებ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძემ კომერსანტს...


მსგავსი სიახლეები

up