კონკურენციის სააგენტოს მიერ ოთხ წელიწადში შესწავლილი 20 საქმე და გამოვლენილი მხოლოდ 9 კანონდარღვევა

კონკურენციის სააგენტოს მიერ ოთხ წელიწადში შესწავლილი 20 საქმე და გამოვლენილი მხოლოდ 9 კანონდარღვევა

access_time2018-05-15 11:00:00

კონკურენციის სააგენტო „კომერსანტის“ კითხვებს ექსკლუზიურად პასუხობს. როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ, კომერსანტიდაინტერესდა, რა შეცვალა ბაზარზე კონკრეტული უწყების მუშაობამ ამოქმედებიდნ 4 წლის განმავლობაშიკონკრეტულად რომელი ბაზრების შესწავლა განხორციელდა და ამჟამად, რომელ სფეროებს იკვლევს?

როგორც ოფიციალური პასუხიდან ირკვევა სააგენტოს ოთხი წლის მანძილზე შესწავლილი აქვს 20 საქმე, საიდანაც კანონმდებლობის დარღვევა მხოლოს 10 შემთხვევასი დაადგინა, აქედან ერთ შემთხვევაში, კერძოდ, საავტომობილო საწვავის (ბენზინი/დიზელი) ბაზარის საქმე  სასამართლომ  სააგენტოს საქმე ხელახლა განსახილველად უკან დაუბრუნა.

 

კონკურენციის სააგენტოს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას „კომერსანტი“ დღეს უცვლელად გთავაზობთ:

 

„თქვენი 2018 წლის 7 მაისის მომართვის (რეგ: N01/382) პასუხად, საქართველოს  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის

სახით, გაცნობებთ რომ:


 

კითხვა N1: სააგეტომ მისი დაფუძნებიდან დღემდე რომელი ბაზრები შეისწავლა და რა შედეგით დასრულდა?


 

 „კონკურენციის სააგენტო“  - 2014 წლიდან დღემდე, საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ განახორციელა მოკვლევა შემდეგ სასაქონლო და მომსახურების ბაზრებზე:

 

1) წყალტუბოს თერმულ-მინერალური წყლების ბაზარი - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის დარღვევა (დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება) ;

 

2) ქალაქ ფოთში საავტომობილო-საკონტეინერო ტვირთების სატერმინალო  მომსახურების ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10მუხლის დარღვევა (სახელმწიფო ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ კონკურენციის  შეზღუდვის დაუშვებლობა);

 

3) ხორბლისა და პურპროდუქტების ბაზარი - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის დარღვევა (დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება);

 

4) ხორბლისა და ჭვავის ფქვილის ბაზარი - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“   საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა (

კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულება, გადაწყვეტილება და შეთანხმებული ქმედება);


 

5) ნავთობპროდუქტების გემში ჩატვირთვისა და გემიდან გადმოტვირთვის ბაზრები - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 და მე-7 მუხლების დარღვევა;

 

6) საავტომობილო საწვავის (ბენზინი/დიზელი) ბაზარი – დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა, თუმცა, საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, სააგენტოს საქმე  დაუბრუნდა ხელახლა განსახილველად.

 

7) საავიაციო ნავთის ბაზარი - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს  კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა;

 

8) საავტომობილო გაზის ბაზარი - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა;

 

9) კონტეინერების სარკინიგზო გადაზიდვის სასაქონლო ბაზარი - არ დადგინდა  „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის დარღვევა;

 


10) სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში საპროექტო/სამშენებლო/საინჟინრო   სამუშაოების შესყიდვის ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის დარღვევა;

 

11) სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში მიწის სათხრელი და სახაპავი მანქანებისა   და მათი ნაწილების შესყიდვის ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის დარღვევა;

 

12) თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის (Duty Free) ტერიტორიაზე რეალიზებული   ფილტრიანი სიგარეტების ბაზარი - არ დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოსკანონის მე-6 მუხლის დარღვევა;

 

13) მედიკამენტების (სავაჭრო დასახელებებით - Аtarax, Enap-H, Lorista)   რეგისტრაციის ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10მუხლის დარღვევა მედიკამენტ Lorista-სთან მიმართებით;

 

14) სამედიცინო (ჯანმრთელობის) დაზღვევის მიმართულებით სადაზღვევო  კომპანიების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებში შეთავაზებული მომსახურების ბაზარი  ცალკეული ტენდერების ფარგლებში - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოსკანონის მე-10 მუხლის დარღვევა;

 

15) პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის ფარგლებში განხორციელებული  ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო საქმიანობის ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის  11/3 მუხლის დარღვევა (ეკონომიკური აგენტების არაკეთილსინდისიერი ქმედებების აკრძალვა);


 

16) სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურში“ საკონტეინერო ტვირთებისთვის  გაწეული საპორტო (სტივიდორული) მომსახურების, საკონტეინერო ტვირთების  ავტოტრანსპორტით გადაზიდვისა და სატერმინალო მომსახურების ბაზრები - არ   დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის დარღვევა, თუმცა ეკონომიკურ აგენტს აეკრძალა მის მიერ შემოღებული ახალი სატარიფო სქემის  ამოქმედება;

 

17) სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში სასკოლო სატრანსპორტო მომსახურების   შესყიდვის ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10  მუხლის დარღვევა, თუმცა, არ დადგენილა კანონის მე-7 მუხლის დარღვევის ფაქტი;

 

 

18) სმარტფონების, ლეპტოპების, პლანშეტური კომპიუტერების ბაზრები - არ   დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა,  თუმცა, აღნიშნული მოკვლევის ფარგლებში დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“  საქართველოს კანონის 11/3 მუხლის დარღვევის ფაქტი, რაც გამოიხატა ვებ-გვერდზე www.itechnics.ge-ზე განთავსებული შპს „აიტექნიკის“ რეპუტაციისა და ინტერესების შემლახველი ცნობების გავრცელებაში;


 

19) ქალაქ ბათუმის გარე სარეკლამო მომსახურების ბაზარი - დადგინდა  „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის დარღვევა;

 

20) სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში გამოყენებული ხელშეკრულების  შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიებით მომსახურების ბაზარი - დადგინდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის დარღვევა.

 

 

დამატებით, განგიმარტავთ, რომ სააგენტო საქმის მოკვლევას ახორციელებს  განცხადების/საჩივრის საფუძველზე ან/და საკუთარი ინიციატივით. საქმის მოკვლევა  ხორციელდება ცალკეულ კანონდარღვევის ფაქტთან მიმართებით და ხდება  კონკრეტული, მოკვლევის მიზნებისთვის განსაზღვრული შესაბამისი ეკონომიკური  აგენტის ქცევის კონკურენციის კანონთან შესაბამისობის დადგენა. ამდენად, მოკვლევის  ფარგლებში სააგენტოს მიერ განსაზღვრულ ბაზარზე მოქმედი ყველა სუბიექტის ქცევის  შეფასება არ ხორციელდება.

 

 საქმის მოკვლევისგან განსხვავებით, სააგენტო ბაზრის ზოგად ანალიზს  ახორციელებს „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს 17/2 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული   მონიტორინგის ფარგლებში (კონკურენციის შეზღუდვისა და არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტების გამოსავლენად სასაქონლო და მომსახურების ბაზრების მონიტორინგი და ანალიზი);


 

 უშუალოდ, ბაზრის მონიტორინგთან მიმართებით, აღსანიშნავია, რომ 2014 წლიდან  დღემდე, სააგენტომ დაასრულა ორი ბაზრის - ყავის და მგზავრთა ავიაგადაყვანის  ბაზრების მონიტორინგი - თუმცა, არ გამოვლენილა კონკურენციის შეზღუდვისა და  არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის სავარუდო ფაქტები.

 

 ამასთან, გაცნობებთ, რომ ინფორმაცია სააგენტოს მიერ მიღებული  გადაწყვეტილებების შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე- www.competition.ge (სექცია - სასარგებლო ინფორმაცია - სააგენტოს მიერ მიღებულიგადაწყვეტილებები), ასევე, სააგენტოს საქმიანობის 2014, 2015, 2016 და 2017 წლებისწლიურ ანგარიშებში (http://competition.ge/ge/page3.php?i=152&v=155).

 

 

 კითხვა N2: რა ეტაპზეა საწვავის ბაზრის ხელმეორე შესწავლა?

 

 

„კონკურენციის სააგენტო“ - საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე, სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 17 იანვრის N04/7 ბრძანების შესაბამისად, სააგენტოში დაიწყო საავტომობილო საწვავის(ბენზინი/დიზელი) ბაზრის ხელახალი მოკვლევა. საქმის განხილვა ფინალურ ეტაპზეა და ინფორმაცია სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწვეტილების თაობაზე გამოქვეყნდებასააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე - www.competition.ge (სექცია - სასარგებლო ინფორმაცია - სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები).


კითხვა N3: დღეს სააგენტო რომელი ბაზრების შესწავლით არის დაკავებული?

 

 „კონკურენციის სააგენტო“  - დღეის მდგომარეობით, სააგენტოში მიმდინარეობს 3 საქმის მოკვლევა (საავტომობილო საწვავი; ელექტრო ბუხრები და ახალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეალიზაციის ბაზარი) და 4 ბაზრის მონიტორინგი (სასტუმროების ონლაინ დაჯავშნის, ჩვილ ბავშვთა კვების, ავტოდაზღვევის და ფილტრიანი დაუფილტრო სიგარეტების ბაზრები).

 

 

 კითხვა N4: კონკურენციის სააგენტოს შეფასება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია დღეს არსებული ბიზნესგარემო მონოპოლიების მიმართულებით?„კონკურენციის სააგენტო“  - უნდა აღინიშნოს, რომ ტერმინს „მონოპოლია“ საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. სააგენტო ცალკეული მოკვლევის ფარგლებში იღებს გადაწყვეტილებას, თუ რამდენად აქვს ადგილი კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევას და რამდენად იყენებს მოკვლევის მიზნებისათვის განსაზღვრულ ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტი ბოროტად მის დომინირებულ მდგომარეობას („კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლი).

 

ამასთან, საგულისხმოა, რომ მხოლოდ დომინირებული მდგომარეობა არ წარმოადგენს კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევას, თუ ადგილი არ აქვს მისი ბოროტად გამოყენების ფაქტს. თავის მხრივ, დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში, ეკონომიკურ აგენტს ეკისრება ჯარიმა კანონის 33-ე მუხლის  შესაბამისად.

 

 

კითხვა N5: უახლოეს მომავალში კონკურენციის სააგენტო რომელი ბაზრებით დაინტერესდება?

 

„კონკურენციის სააგენტო“  - აღსანიშნავია, რომ მოქმედი კონკურენციის კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სააგენტოს მიერ პრიორიტეტული მიმართულებების (ბაზრების) განსაზღვრის უფლებამოსილებას და საქმის მოკვლევის დაწყება ხორციელდება მხოლოდ ზემოაღნიშნული სამი საფუძვლით (განცხადება/საჩივარი/საკუთარი ინიციატივა), რაც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა შეფასდეს, საქმის მასალების ანალიზისა და გონივრული ეჭვის სტანდარტის დაკმაყოფილების საფუძველზე.


ამდენად, მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, სააგენტო მოკლებულია შესაძლებლობას წინასწარ განსაზღვროს, თუ რომელი ბაზრების შესწავლას განახორციელებს.

 

 ავტორი: სოფო ქსოვრელი 

საქართველო - მოედანი რუსეთის ბიზნესისთვის

საქართველო - მოედანი რუსეთის ბიზნესისთვის
person access_time2018-10-19 20:02:10
ევროკავშირის ბაზარზე რუსული პროდუქციის ირიბად მოსახვედრად, საქართველოს გამოყენებას გეგმავს რუსეთის მცირე და საშუალო ექსპორტიორების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი იური შურიგინი. ის საქართველოს განიხილავს, „მიწად“ რომლიდანაც, ევროკავშირის ბაზარზე უნდა მოხვდეს რუსული პროდუქცია, რომელსაც ამჟამად ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციები აქვს დაწესებული.   „თბილისში ძალიან კარგი ახალი შესაძლებლობები ჩნდება ევრაზიული ქვეყნების ბიზნესისთვის, საქართველოს აქვს თავისუფალი ვაჭრობის...

ზვიად ხორგუაშვილი ლარის გაუფასურების 5 ძირითად მიზეზს ასახელებს

ზვიად ხორგუაშვილი ლარის გაუფასურების 5 ძირითად მიზეზს ასახელებს
person access_time2018-10-19 19:31:12
მთავრობამ განსაკუთრებულად უარყოფითი გავლენა იქონია ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. ყოველწლიურად მთავრობა გვთავაზობდა მავნებლურ ეკონომიკურ პოლიტიკას, მაგრამ 2018 წელს პიკს მიაღწია,- ასე აფასებს ეკონომისტი ზვიად ხორგუაშვილი ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს. ხორგუაშვილი  იმ განწყობებსა და მოლოდინებზე საუბრობს, რაც დღეს ლართან დაკავშირებით ხდება.   სხვა თანაბარ პირობებში, ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში დგება პრინციპულად იგივენაირად, როგორც მაგალითად თონის პურის...

HUB Georgia: მთავრობას უნდა ტექდათვალიერების ბაზარზე „ალდაგის“ სახელით თავად გახდეს მონოპოლისტი

HUB Georgia: მთავრობას უნდა ტექდათვალიერების ბაზარზე „ალდაგის“ სახელით თავად გახდეს მონოპოლისტი
person access_time2018-10-19 17:30:00
„ტექდათვალიერების რეფორმა ჩავარდა“, - სწორედ ასე შეაფასა ავტომანქანების ტექდათვალიერების (ტექნიკური ინსპექტირება) პროცესი HUB Georgia-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა  ვასო ურუშაძემ. 2018 წლის 1 იანვრიდან სავალდებულო გახდა ეტაპობრივად ავტომანქანების ტექდათვალიერება, თუმცა მას შემდეგ, რაც მიმდინარე წლის 1-ლი ოქტომბრიდან რეფორმის მესამე ეტაპი დაიწყო, დარგის სპეციალისტებმა სულ უფრო ხშირად დაიწყეს პროცესების გაუმართაობაზე საუბარი.  მეტიც, ისინი რეფორმის ჩავარდნას...

თბილისში მშენებლობაზე გაცემული ნებართვები შემცირდა

თბილისში მშენებლობაზე გაცემული ნებართვები შემცირდა
person access_time2018-10-19 16:30:33
2018 წლის 9 თვეში დედაქალაქში მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა შემცირდა. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის მიერ „ბიზნესპრესნიუსისთვის“ მოწოდებული სტატისტიკის მიხედვით, 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში 1 282 სამშენებლო ნებართვა გაიცა, 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 1 338. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს გაცემული ახალი ნებართვიდან 74% ინდივიდუალურ (კერძო) სახლების მშენებლობაზე გაიცა. რაც შეეხება ბოლო წლების სრულ მონაცემებს, ასე გამოიყურება: თბილისში...

ხონის მუნიციპალიტეტში დამნაშავედ ცნობილი თანამდებობის პირები სამსახურებს უკანონოდ ინარჩუნებდნენ

ხონის მუნიციპალიტეტში დამნაშავედ ცნობილი თანამდებობის პირები სამსახურებს უკანონოდ ინარჩუნებდნენ
person access_time2018-10-19 15:30:08
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს თანამდებობის პირები და საჯარო მოხელეები, სასამართლოს მიერ მათ წინააღმდეგ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის მიუხედავად, სამსახურეობრივ პოზიციებს ორი თვის განმავლობაში უკანონოდ ინარჩუნებდნენ,  — ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს განცხადებაში. არასამართავრობო ორგანიზაციის განცხადებით, გამოძიება მერის პირველი მოადგილის გელა ჩოგოვაძის, საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების...


მსგავსი სიახლეები

up