იოსებ  არჩვაძე: ევროკავშირ ბაზარზე შეღწევა, დამკვიდრება და მით უფრო, რეალიზაციის ორნიშნა ზრდა თავისთავად დიდ წარმატებას, პროდუქციის ცნობადობასა და კონურენტუნარიანობაზე მეტყველებს

იოსებ არჩვაძე: ევროკავშირ ბაზარზე შეღწევა, დამკვიდრება და მით უფრო, რეალიზაციის ორნიშნა ზრდა თავისთავად დიდ წარმატებას, პროდუქციის ცნობადობასა და კონურენტუნარიანობაზე მეტყველებს

access_time2020-01-20 15:15:39

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გაასაჯაროა ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის წინასწარი მონაცემები, რომლებიც ოპტიმიზმის საკმაოდ მყარ საფუძველს იძლევიან. - ექსპორტის მოცულობამ 2019 წლის დეკემბერში 390.4 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც რეკორდულია დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში და წინა, 2018 წლის დეკემბერთან შედარებით 61.4 მლნ. აშშ დოლარით (18.7%-ით) მეტია. დეკემბრის მონაცემი 2019 წლის წინა, 11 თვის (იანვარ-ნოემბრის) საშუალო მაჩვენებელზე (307.4 მლნ. აშშ დოლარი) კიდევ უფრო მეტად - 83.0 მლნ. აშშ დოლარით (27.0%-ით) მეტი იყო. აღსანიშნავია წარმატება წინა, ნოემბრის თვესთანაც, რომელმაც თავისი რეკორდული სტატუსი (345.9 მლნ. აშშ დოლარი) მხოლოდ ერთი თვე შეინარჩუნა. ყოველივე ეს ადასტურებს საქართველოს საექსპორტო მასშტაბების არა კონიუნქტურულ, არამედ სისტემურ და სტაბილურ ზრდას.


აღნიშნული წარმატება დიდიწილად შედეგია ქვეყნის ხელისუფლების მიერ ბოლო წლებში განხორციელებული ძალისხმევისა ექსპორტის შემდგომი ზრდის და დივერსიფიკაციის მიმართულებით (ამ ასპექტით განსაკუთრებით გამოვყოფდი შეთანხმებას ევროკავშირთან ასოცირების თაობაზე და ხელშეკრულებას ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ) და ამით მიღებული პრეფერენციების პოტენციალურიდან რეალურ შედეგებში გადაყვანას.


ექსპორტის მთლიანმა მოცულობამ 2019 წელს 3771.5 მლნ. აშშ დოლარს მიაღწია, რაც 12.4 პროცენტით მეტია წინა წლის მოცულობაზე. აღსანიშნავია, რომ ექსპორტის ზრდის ტემპი უსწრებს საქართველოს მთლიანი შიგა პროდუქტის არა თუ რეალური, არამედ ნომინალური ზრდის ტემპსაც, რაც საქართველოს ეკონომიკის გახსნილობისა და ქართული პროდუქციის კონკურენტუნრიანობის ამაღლების მაჩვენებელია. მხედველობაშია მისაღები ის გარემოებაც, რომ საქართველომ ექსპორტის ზრდა განახორციელა მსოფლიო ეკონომიკისა გლობალური მოთხოვნის რეცესიის პირობებში. ამ მხრივ განსაკუთრებთ უნდა გაესვას ხაზი ევროკავშირში საქართველოს ექსპორტის თვალსაჩინო ზრდას - 2019 წელს წინა წელთან შედარებით 13.0 პროცენტით (+94.5 მლნ. აშშ დოლარით), რაც აღემატება ექსპორტის მატების ტემპს. ევროკავშირის წილად მოდის საქართველოდან განხორციელებული ექსპორტის 21.9 პროცენტი.
ამასთან დაკავშირებით, მსურს ყურადღების გამახვილება ორ გარემოებაზე:


ჯერ ერთი, ევროკავშირის ბაზარი - ეს არის მაღალგადახდისუნარიანი, ტევადი და იმავდროულად, საქონლის ხარისხისა და უსაფრთხოების მიმართ საკმაოდ პრეტენზიული ბაზარი. ამ ბაზარზე შეღწევა, დამკვიდრება და მით უფრო, რეალიზაციის ორნიშნა ზრდა თავისთავად დიდ წარმატებას, პროდუქციის ცნობადობასა და კონურენტუნარიანობაზე მეტყველებს;
მეორე, საქართველოს ლიბერალური საგადასახადო რეჟიმი და სატრანზიტო ფუნქცია ქმნის ხელსაყრელ პირობებს რეექსპორტისათვის. მაგრამ საქართველოს 1.4-მილიარდიან რეექსპორტში ევროკავშირის წილი უმნიშვნელოა - მხოლოდ 6.3 პროცენტი, მაშინ როდესაც ევროკავშირის წილი ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტში თითქმის ერთი მესამედია (31.3%).


კიდევ ერთი შედარება, რომელიც აშკარად ასხამს წყალს „ევროკავშირის წისქვილზე“: სამამულო პროდუქციის წილი ევროკავშირში განხორციელებულ ექსპორტში 89.2 პროცენტია, მაშინ როდესაც დანარჩენ მსოფლიოში განხორციელებულ ექსპორტში - მხოლოდ 54.8 პროცენტი, ხოლო დსთ-ში, შესაბამისად, კიდევ უფრო ნაკლები - მხოლოდ 43 პროცენტია.
ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ექსპორტში დსთ-ის ამჟამინდელი უპირატესობა ევროკავშირთან შედარებით (2.4-ჯერ - 1177.4 მლნ. აშშ დოლარით) მიღწეულია რეექსპორტის მაღალი წილის ხარჯზე. რეექსპორტის გარეშე სამამულო პროდუქციის ექსპორტში დსთ მხოლოდ 16.9 პროცენტით (124.7 მლნ. აშშ დოლარით) უსწრებს ევროკავშირს, რაც ბოლო პერიოდის პოზიტიური ტენდენციების გათვალისწინებით, აშკარად დაძლევადია.მთლიანობაში, 2019 წელს ექსპორტით იმპორტის გადაფარვა თითქმის 5 პუქნტით გაუმჯობესდა და 41.6 პროცენტს მიაღწია (2018 წ. – 36.7%). აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით, საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ექსპორტის წილი 2018 წლის 26.9 პროცენტიდან 2019 წელს 29.4 პროცენტამდე გაიზარდა.


ექსპორტით იმპორტის მაჩვენებლის გაუმჯობესებამ შესაძლებლობა მოგვცა საგრძნობლად შემცირებულიყო სავაჭრო დეფიციტი - 489.0 მლნ. აშშ დოლარით (8.4%-ით - მშპ-ის თითქმის 3%-ით). 2019 წელს საგარეო სავაჭრო დეფიციტმა 5291.8 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ნაცვლად წინა, 2018 წლის 5780.2 მლნ. აშშ დოლარისა. სავაჭრო დეფიციტის შემცირების მასშტაბურობაზე მიუთითებს ის, რომ მისი სიდიდე მნიშვნელოვნად აღემატება საქართველოს 2003 წლის მთლიანი ექსპორტის მოცულობას და პოზიტიურად ზემოქმედებს ეროვნული ვალუტის კურსის ფორმირებაზე.


ცალკეული სახის სასაქონლო კატეგორიების მიხედვით აღსანიშნავია სპილენძის მადნებისა და კონცენტრატების როგორც ექსპორტის, ისე იმპოტის მნიშვნელოვანი ზრდა (შესაბამისად, 29.2%-ით და 52.2%-ით). - ქვეყნიდან 2019 წელს გავიდა 652.5 მლნ. აშშ დოლარის დასახელებული პროდუქცია და და შემოვიდა 607.2 მლნ. დოლარის პროდუქცია, რაც სწორედ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ზრდასა და მისი რეექსპორტის მზარდ შესაძლებლობაზე მიუთითებს.


აღსანიშნავია, ისიც, რომ მსოფლიო ბაზარზე ქართული ღვინის ექპორტი გაიზარდა 13.2 პროცენტით. ამასთან შენარჩუნდა ბოლო წლებში ჩამოყალიბებული პოზიტიური ტენდენცია - ღვინის ექსპორტში მისი ღირებილების ზრდა წინ უსწრებს რაოდენობის (ფიზიკური მოცულობის) ზრდას, რაც ქართული ღვინის ცნობადობაზე, პოპულარიზაციასა და კონკურენტუნარიანობაზე მიუთითებს. აღნიშნულის განვრცობა შეიძლება ფაქტობრივად მთელ საექსპორტო ნომენკლატურაზე. - საქართველოს ეკონომიკას, მის რეალურ სექტორს აქვს საკმარისი პოტენციალი, რომ უზრუნველყოს ექსპორტის დაჩქარებული განვითარება, მსოფლიო ბაზარზე ქართული პროდუქციის ცნობადობის, კონკურენციისა და მასზე მოთხოვნის არსებითი ზრდა.

„ავტობუსის მძღოლების ზეგანაკვეთური სამუშაო, მძღოლების მოთხოვნითაა განპირობებული“ - თბილისის სატრანსპორტო კომპანია

„ავტობუსის მძღოლების ზეგანაკვეთური სამუშაო, მძღოლების მოთხოვნითაა განპირობებული“ - თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
access_time2020-02-20 17:00:17
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტობუსების მძღოლებს ზეგანაკვეთურად ამუშავებს და ამით მოქალაქეებს საფრთხეს უქმნის. მონიტორინგი 2017 და 2018 წლების პერიოდს მოიცავს და აღნიშნულია, რომ უმრავლეს შემთხვევაში, დარღვეულია მძღოლების ზეგანაკვეთურად მუშაობის ზედა ზღვარიც (48სთ).   უმაღლეს აუდიტორულ  ორგანოში ამბობენ, რომ 2017...

ვანო მაჭავარიანი 200 000 -ის მოხსნის საჭიროებას ვეღარ ხედავს

ვანო მაჭავარიანი 200 000 -ის მოხსნის საჭიროებას ვეღარ ხედავს
access_time2020-02-20 15:48:50
„თავის დროზე 200 000-ლარიანი ზღვარის შემოღება იყო კურსის რყევის გამო მოწყვლადი ჯგუფების დაცვა“, – განაცხადა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მინისტრის საათის ფორმატში გამოსვლისას. უცხოურ ვალუტაში დაკრედიტების ზღვარის შემცირებასთან დაკავშირებით კითხვა მაჭავარიანს დეპუტატმა დავით სონღულაშვილმა დაუსვა.მინისტრის განცხადებით, ანალიზმა აჩვენა, რომ დაკრედიტება იზრდება, ასევე კარგად ვითარდება სამშენებლო...

სოსო ფხაკაძემ BAG-ის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებს შემოსავლების სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი, ლევან კაკავა გააცნო

სოსო ფხაკაძემ BAG-ის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებს შემოსავლების სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი, ლევან კაკავა გააცნო
access_time2020-02-20 13:30:04
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში (BAG) გაიმართა საგადასახადო-საბაჟო კომიტეტის მორიგი გაფართოებული სხდომა, რომელსაც ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრნენ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, ზურაბ ძნელაშვილი და შემოსავლების სამსახურის უფროსი, ლევან კაკავა. ასოციაციის პრეზიდენტმა, სოსო ფხაკაძემ წევრი კომპანიების წარმომადგენლებს წარუდგინა შემოსავლების სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი, ლევან კაკავა, რომელმაც ისაუბრა სამომავლო...

ფინანსთა სამინისტრო თამაშზე დამოკიდებულ პირთა სიის შედგენას გეგმავს

ფინანსთა სამინისტრო თამაშზე დამოკიდებულ პირთა სიის შედგენას გეგმავს
access_time2020-02-20 14:02:05
დღეს საქართველოს პარლამენტში, მინისტრს საათის ფორმატში ივანე მაჭავარიანს უსმენენ. ფინანსთა მინისტრმა გასული წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლებზე და დაგეგმილ ცვლილებებზე ისაუბრა. ვანო მაჭავარიანი დამოუკიდებელი დეპუტატების ინიციატივას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც სათამაშო ბიზნესს ახალი რეგულაციები უწესდება. კანონპროქტი პარლამენტში 2017 წელს...

ლარის გამყარების ტრენდი გრძელდება - Bloomberg-ზე 1 დოლარი 2.8272 ლარად ივაჭრება

ლარის გამყარების ტრენდი გრძელდება - Bloomberg-ზე 1 დოლარი 2.8272 ლარად ივაჭრება
access_time2020-02-20 12:55:37
ბოლო რამდენიმე დღეა ლარი Bloomberg-ის სავაჭრო სისტემაში მყარდება. დღეს დილიდან ვაჭრობა $1/₾2.8305-ით დაიწყო, 12:55 საათისთვის  1 დოლარი 2.8272-ის ნიშნულზეა.  ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, გუშნდელი  ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარის ღირებულებამ 2.8422 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიც გუშინ  მოქმედებდა, 2.8631 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 0.0209 ლარი...


მსგავსი სიახლეები

up