Hotsale.ge-ზე განთავსებულ 400-ზე მეტ სასტუმროში ერთ კვირაში 2000 ჯავშანი გაიყიდა

Hotsale.ge-ზე განთავსებულ 400-ზე მეტ სასტუმროში ერთ კვირაში 2000 ჯავშანი გაიყიდა

access_time2020-07-04 17:30:40

დას­ვე­ნე­ბის სე­ზო­ნი მალე აქ­ტი­ურ ფა­ზა­ში შევა, დამ­სვე­ნე­ბელ­თა დიდი ნა­წი­ლი კი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბულ კუ­რორ­ტებს შე­არ­ჩევს.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, წელს სად შე­იძ­ლე­ბა ხა­რის­ხი­ა­ნად დას­ვე­ნე­ბა და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და­ნა­ზო­გე­ბის გა­კე­თე­ბა. რო­მე­ლი სას­ტუმ­რო­ე­ბია ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დი და რო­გო­რია მათი ფა­სე­ბი? ამის შე­სა­ხებ  HOTSALE.GE-ს დი­რექ­ტორს თა­თუ­ლი ზა­კა­ლაშ­ვილს ვე­სა­უბ­რეთ:

რო­გო­რია ტუ­რის­ტუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბა HOTSALE.GE-ზე?

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლას­თვის კარ­გად არის ცნო­ბი­ლი, რომ თუ გვსურს ხა­რის­ხი­ა­ნი დას­ვე­ნე­ბა და მნიშ­ვე­ლო­ვა­ნი და­ნა­ზო­გის გა­კე­თე­ბა ჩვენ ვებ გვერდს HOTSALE.GE-ს უნდა ეს­ტუმ­როთ. თუმ­ცა წლე­ვან­დე­ლი სე­ზო­ნი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლია, რო­გორც შე­თა­ვა­ზე­ბის, ვებ გვერ­დზე 400-ზე მეტი გან­თავ­სე­ბის ობი­ექ­ტია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, ასე­ვე მომ­ხმა­რებ­ლის აქ­ტი­ვო­ბის მხრივ, მხო­ლოდ ბოლო შვიდ დღე­ში 2000 ჯავ­შა­ნი გა­ი­ყი­და.

რა თქმა უნდა მომ­ხმა­რებ­ლის ასე­თი აქ­ტი­ვო­ბა შე­თა­ვა­ზე­ბის მრა­ვალ­ფე­რო­ვნე­ბი­თაც არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი, HOTSALE.GE-ზე თქვენ  50-ზე მეტ პრე­მიუმ კლა­სის80-ზე მეტ ზღვის­პი­რა25-ზე მეტ კა­ხე­თის40-ზე მეტ ბა­კუ­რი­ა­ნის25-ზე მეტ სხვა მთის რე­გი­ო­ნე­ბის სას­ტუმ­როს სა­უ­კე­თე­სო შე­თა­ვა­ზე­ბის შერ­ჩე­ვა და და­ჯავ­შნა შე­გიძ­ლი­ათ.

რო­მელ სას­ტუმ­რო­ებს ანი­ჭებს Hotsale.ge-ს მომ­ხა­რე­ბე­ლი უპი­რა­ტე­სო­ბას?

ვებ გვერ­დი­დან ბოლო დღე­ებ­ში გა­ყი­დუ­ლი ჯავ­შნე­ბის მი­ხედ­ვით ჩემ­პი­ო­ნე­ბს და­გი­სა­ხე­ლებთ: ჩვენი ტრა­დი­ცი­უ­ლი პარტნი­ო­რი  CASTELO MARE ამ სას­ტუმ­როს 478 ჯავ­შა­ნი შე­ი­ძი­­ნა ჩვენ­მა მომ­ხმა­რე­ბელ­მა, ჩემ­პი­ონს ოდ­ნავ ჩა­მორ­ჩე­ბა ჩვე­ნი წლევან­დე­ლი აღ­მო­ჩე­ნა KOLKHIDA RESORT SPA, რომ­ლის 467 ჯავ­შ­ნით ისარ­გებ­ლებს ჩვე­ნი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი. ასე­ვე, პო­პუ­ლა­რუ­ლია კომ­პა­ნი­ა EUPHORIA-ს აპარ­ტა­მენ­ტე­ბი. ამ კომ­პა­ნი­ას რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში 289 გა­ყიდ­ვა აქვს. სას­ტუმ­რო „ბლექ სი რი­ვი­ე­რას“ - 115 ჯავ­შა­ნი ასე­ვე აღ­ნიშ­ვნის ღირ­სია.

აქ­ტი­უ­რია კა­ხე­თის რე­გი­ო­ნი. სას­ტუმ­რო  “ღვი­ნის მა­რა­ნის” და სას­ტუ­მრო “ტყუ­პე­ბის საღ­ვი­ნე სახ­ლის”, შე­სა­ბა­მი­სად 101 და 132 ჯავ­შა­ნი შე­ი­ძი­ნა ჩვენ­მა მომ­ხმა­რე­ბელ­მა.


ჯავ­შნე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა სა­ა­მა­ყოდ დიდი გაქვთ, რამ­დე­ნად არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ეს თქვენ კონ­ცეფ­ცი­ას­თან?

ჩვენ კომ­პა­ნი­ას ძა­ლი­ან კარ­გი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა აქვს, ჩვე­ნი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბაა ქვე­ყა­ნა­ში და­ნა­ზო­გე­ბის სტი­მუ­ლი­რე­ბა. ყო­ველ­დღი­უ­რი ენით, რომ მო­გახ­სე­ნოთ ჩვენ ვებ გვერ­დზე სა­უ­კე­თე­სო პრო­დუქ­ტი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ სა­ბაზ­რო­ზე მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად და­ბალ ფა­სად, ხოლო ფა­სებს შო­რის გან­სხვა­ვე­ბა ჩვე­ნი პარტნი­ო­რი კომ­პა­ნი­ე­ბის მიერ არის და­ფი­ნა­სე­ბუ­ლი, რო­გორც მარ­კე­ტინ­გუ­ლი ხარ­ჯი. სწო­რედ ეს უნი­კა­ლუ­რი კონ­ცეფ­ცია გვაძ­ლევს შე­საძ­ლე­ებ­ლო­ბას ჩვენს მომ­ხმა­რებლს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და­ნა­ზო­გი გა­ვა­კე­თე­ბი­ნოთ.

სა­ა­მა­ყო ჯავ­შნე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, ჩვე­ნი მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის და ძა­ლი­ან მიმ­ზიდ­ვე­ლი ფა­სე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბის შე­დე­გია. ჩვენ­თან და­ახ­ლო­ე­ბით, 50%-იანი და­ნა­ზო­გის გა­კე­თე­ბაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი ხუთ­ვარ­სკვლა­ვი­ან და ოთხვარ­სკვლა­ვი­ან სას­ტუმ­რო­ებ­ზე. ზო­გა­დად, კი და­ნა­ზო­გე­ბი 40%-დან იწყე­ბა. მა­გა­ლი­თად, 5-ვარ­სკვლა­ვი­ა­ნი სას­ტუმ­რო­ე­ბის ფა­სე­ბი ჩვენს ვებ-გვერ­დზე მერ­ყე­ობს 120 ლა­რი­დან 180 ლა­რამ­დე; 4-ვარ­სკვლა­ვი­ა­ნე­ბის ფასი-80-დან 120 ლა­რის ჩათ­ვლით. რაც შე­ხე­ბა აპარ­ტა­მენ­ტებს აქ ფა­სე­ბი კი­დევ უფრო ხელ­მი­საწ­ვდო­მია და 20-დან 80-ლა­რამ­დე.

რო­გო­რია მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის უკუ­კავ­ში­რი თქვე­ნი სერ­ვი­სის მი­მართ? რო­გორ ზო­მავთ მას?

რამ­დე­ნი­მე წე­ლი­წა­დია, შევ­ქმე­ნით მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე ზრუნ­ვის სამ­სა­ხუ­რი, რო­მე­ლიც მუდ­მი­ვად აწარ­მო­ებს კვლე­ვებს. კვლე­ვებს ონ­ლაინ და სა­ტე­ლე­ფო­ნო გა­მო­კი­თხვე­ბის­ მეშ­ვე­ო­ბით ვახ­დენთ.

მხო­ლოდ სა­ტე­ლე­ფო­ნო არ­ხის მეშ­ვე­ო­ბით 1000 მომ­ხმა­რებ­ლის­გან ვი­ღებ­თ უ­კუ­კავ­შირს ყო­ველკ­ვი­რე­უ­ლად, რაც თვე­ში 4 000 გა­მო­დის. ამის შემ­დეგ კომ­პა­ნი­ას­თან კონ­სულ­ტა­ცი­ას გავ­დი­ვართ და თუ სა­ჭი­როა, ვაძ­ლევთ რე­კო­მენ­და­ცი­ებს. ჩვენს ვებ-გვერ­დზე და­ბა­ლი ხა­რის­ხის მომ­სა­ხუ­რე­ბის მქო­ნე კომ­პა­ნი­ას ვერ ნა­ხავთ, რად­გან თუ მი­ცე­მუ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი არ გა­მოს­წორ­და, ჩვენ მას­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას ვწყვეტთ. აქვე უნდა აღ­ვნიშ­ნო, რომ ბოლო ორი წე­ლი­წა­დია, ყვე­ლა კომ­პა­ნი­ას­თან და მომ­ხმა­რე­ბელ­თან ვა­ტა­რებთ გა­მო­კი­თხვას და უარ­ყო­ფი­თი შე­დე­გე­ბი პრაკტიკულად აღარ გვაქვს.

სას­ტუმ­როს შერ­ჩე­ვი­სას მომ­ხმა­რე­ბელ­მა რას უნდა მი­აქ­ცი­ოს ყუ­რა­დღე­ბა? რა რე­კო­მენ­და­ცი­ებს მის­ცემთ მას?

ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ამ ობი­ექ­ტის შე­ფა­სე­ბე­ბის წა­კი­თხვა. ასე­ვე მარ­ტი­ვად შე­უძ­ლი­ათ, დარ­ე­კონ ჰოთ­სე­ი­ლის ცხელ ხაზ­ზე და მი­ი­ღონ კონ­სულ­ტა­ცია ყო­ველ­გვა­რი მი­კერ­ძო­ე­ბის გა­რე­შე და გა­მო­კი­თხვის შე­დე­გე­ბის მი­ხედ­ვით ჩვენ­მა წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა სა­უ­კე­თე­სო ვა­რი­ან­ტი შე­არ­ჩე­ვი­ნოს.

 


თეგები:
სასტუმროავიაკომპანია British Airways პანდემიის გამო თანამშრომლებს ამცირებს

ავიაკომპანია British Airways პანდემიის გამო თანამშრომლებს ამცირებს
access_time2020-08-08 12:21:19
ბრიტანული საავიაციო კომპანია British Airways კორონავირუსის პანდემიის გამო თანამშრომლების მეოთხედის შემცირებას აპირებს. როგორც ტელეკომპანია Sky News იუწყება, საუბარია, 42 ათასიანი შტატის 10,7 ათასით შემცირებაზე. British Airways-მა პარასკევს გამოაცხადა,...

გიორგი გახარია - ჩვენი ვალია, არა მხოლოდ 8 აგვისტოს, არამედ ყოველდღე პატივი მივაგოთ გმირებს

გიორგი გახარია - ჩვენი ვალია, არა მხოლოდ 8 აგვისტოს, არამედ ყოველდღე პატივი მივაგოთ გმირებს
access_time2020-08-08 11:23:58
ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგეს და გარდაცვლილთა საფლავები ყვავილებით...

Extra.ge - პირველი ქართული Ecommerce პლათფორმა, სადაც ამიერიდან ავტომობილებიც იყიდება

Extra.ge - პირველი ქართული Ecommerce პლათფორმა, სადაც ამიერიდან ავტომობილებიც იყიდება
access_time2020-08-08 10:10:35
პირველად ქართული ელექტრონული კომერციის ისტორიაში - ახალი გზა ავტომობილის შესაძენად! დიახ, ნამდვილად! შეგიძლიათ ეწვიოთ www.extra.ge, აირჩიოთ სასურველი ავტომობილი, დაათვალიეროთ და გაეცნოთ მის ტექნიკურ მახასიათებლებს, ხოლო სურვილის შემთხვევაში კი დააჭიროთ შეძენას, გადაიხადოთ და ავტომობილი თქვენია... მოგიყვანენ, გადმოგცემენ გასაღებს და სულ მწვანეზე გევლოთ, სადაც გაგიხარდებათ! ეს ყველაფერი Extra.ge-სა და KIA-ს...

რად დაუჯდა ომი და ოკუპაცია პუტინის რუსეთს?

რად დაუჯდა ომი და ოკუპაცია პუტინის რუსეთს?
access_time2020-08-08 10:24:19
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ისევ ეჭვის თვალით უყურებენ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს, რომელთა მხარდაჭერაც ერთადერთი იმედია საქართველოსთვის. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ 12 წელი გავიდა - გადაიხადა თუ არა ადეკვატური საფასური რუსეთმა საქართველოს ოკუპაციისთვის, ისტორიის გადაწერისთვის და მზარდი აგრესიისთვის? რაზეა დამოკიდებული საერთაშორისო პარტნიორების მეტი მეტი მხარდაჭერა და რეაგირება? სოხუმში ევროკავშირზე გაბრაზდნენ. აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებას...

დღის Top 10 საინტერესო ამბავი

დღის Top 10 საინტერესო ამბავი
access_time2020-08-07 21:00:06
დღის Top 10 საინტერესო ამბავი 1.ფიზიკური პირების დაკრედიტებიდან „საქართველოს ბანკმა“ „თიბისისთან“ შედარებით 17 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო კომერციული ბანკების ფინანსური ანგარიშგებების 2020 წლის II კვარტლის მონაცემების მიხედვით, მათ სასესხო პორტფელში უდიდესი წილით ფიზიკურ...


მსგავსი სიახლეები

up