ავსტრალიაში ქართული ღვინის მუზეუმი იხსნება

ავსტრალიაში ქართული ღვინის მუზეუმი იხსნება

access_time2021-01-18 17:30:45

კომ­პა­ნია “მუ­კა­დო ვა­ი­ნის” დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი და მთა­ვა­რი მეღ­ვი­ნე ლადო უზუ­ნაშ­ვი­ლი ავ­სტრა­ლი­ა­ში ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის მუ­ზე­უმს ხსნის.


ბა­ტო­ნო ლადო, მოგ­ვი­ყე­ვით უფრო ვრცლად ამ ამ­ბის შე­სა­ხებ:

25 წე­ლია ვცხოვ­რობ და ვსაქ­მი­ა­ნობ ავ­სტრა­ლი­ა­ში. ჩემი წას­ვლა მოხ­და სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის შერ­ჩე­ვის პროგ­რა­მით, რო­მე­ლიც იმ დროს ხორ­ცი­ელ­დე­ბო­და ავ­სტრა­ლი­ის მთავ­რო­ბის მიერ.


1995 წელს მი­ვი­ღეთ ვიზა და გა­ვემ­გზავ­რეთ. იქ გა­ვაგ­რძე­ლე სწავ­ლა და ად­გი­ლობ­რი­ვი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ე­ბის სტრან­დატ­რე­ბით მი­ვი­ღე ჩემი კვე­ლი­ფი­კა­ცი­ის აღი­ა­რე­ბა. ამ პრო­ცეს­ში, შევხდი და გა­ვი­ცა­ნი რა­მო­დე­ნი­მე სა­ინ­ტე­რე­სო კო­ლე­გა, რომ­ლე­ბიც შემ­დეგ ჩემი მე­გობ­რე­ბი გახ­დნენ. ამ მე­გობ­რო­ბას დღე­საც დიდი ურ­თი­ერთ პა­ტი­ვის­ცე­მით ვაგ­რძე­ლებთ. სწო­რედ ამ ადა­მი­ა­ნებ­მა მო­მა­წო­დეს ინ­ფორ­მა­ცია, რომ 1954 წელს სა­ფე­რა­ვი და რქა­წი­თე­ლი ავ­სტრა­ლი­ა­ში ჩა­უ­ტა­ნი­ათ.


90-იან წლებ­ში და­სავ­ლე­თის ქვე­ყა­ნა­ში ჩა­სულ მეღ­ვი­ნეს, ამ ამ­ბავს რომ გე­ტყვი­ან ... ძნე­ლი წარ­მო­სად­გე­ნი არ არის,ის ემო­ცი­ე­ბია რო­მე­ლიც მა­შინ გან­ვი­ცა­დე.


1998 წელს ჩა­ვი­ტა­ნე პირ­ვე­ლი ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო, ჩემი ბი­ძაშ­ვი­ლის ილია კო­ბი­აშ­ვი­ლის სა­ო­ჯა­ხო, უძ­ვე­ლე­სი ვე­ნა­ხი­დან. ეს გახ­ლდათ, ძა­ლი­ან ძველ, უკვე მთლი­ა­ნად რე­სურს გაც­ლილ მუ­ხის კას­რში და­ყე­ნე­ბუ­ლი სა­ფე­რა­ვის მშრა­ლი წი­თე­ლი ღვი­ნო.ამ ღვი­ნოს სამი პა­რა­მეტ­რი შე­უ­და­რე­ბე­ლი ჰქონ­და: და­ყე­ნე­ბუ­ლი იყო ბი­ძა­ჩე­მი ალექ­სან­დრე კო­ბი­აშ­ვი­ლის მიერ, უძ­ვე­ლეს ვე­ნახ­ში მო­წე­უ­ლი ყუ­რძნის­გან, რაც დღეს იშ­ვი­ა­თო­ბაა, ეს იყო ახაშ­ნის, ანუ იგი­ვე მუ­კუზ­ნის სა­ა­პე­ლა­ციო ზო­ნი­დან. ყვე­ლა­ზე სუს­ტი კი მე­ო­თხე კომ­პო­ნენ­ტი იყო - კასრს ყო­ველ­გვა­რი რე­სურ­სი ჰქონ­და და­კარ­გუ­ლი.


მი­უ­ხე­და­ვად კას­რის ფაქ­ტო­რი­სა, და­გე­მოვ­ნე­ბულ­მა ღვი­ნომ პირ­ვე­ლი ეფექ­ტი მო­ახ­დი­ნა, ეს ძი­რძვე­ლი მეღ­ვი­ნე­ე­ბი აშ­კა­რად ვერ უჯე­რე­ბ­დნენ თავს და იმ ლე­გენ­დებს, რომ „რუ­სე­ბი“ ღვი­ნოს ვერ აყე­ნებ­დნენ. მა­შინ ჩვენც „რუ­სე­ბი“ ვი­ყა­ვით ყვე­ლას­თვის! ეს გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია! იმ დროს ქარ­თუ­ლი ფე­ნო­მე­ნი ჯერ კი­დევ ის­ტო­რი­ის მტვრი­ან თა­რო­ზე იდო, არა­ვინ იცო­და ჩვენს შე­სა­ხებ, რო­გორც კულ­ტუ­რუ­ლი ვა­ზი­სა და ღვი­ნის სამ­შობ­ლო­ზე.

მოკ­ლედ რომ ვთქვათ, ხმის ამო­ღე­ბის­თა­ნა­ვე გა­და­წყდა 8 000 ნერ­გის დაკ­ვე­თა და მა­შინ­ვე მივ­მარ­თეთ ვა­ზე­ბის იმ სა­კო­ლექ­ცი­ოს, სა­დაც სა­ფე­რა­ვი იყო და­ცუ­ლი, რო­მე­ლიც მინ­და ვთქვა სა­ოც­რად იყო მოვ­ლი­ლი.


ვე­ნა­ხის გა­სა­შე­ნებ­ლად შერ­ჩე­უ­ლი ად­გი­ლი აბ­სო­ლი­ტუ­რი პრე­მი­ა­ლუ­რი ნი­შან თვი­სე­ბე­ბით შე­ირ­ჩა - ბა­რო­სა ველი, 19-ე სა­უ­კუ­ნე­ში ლუ­თე­რა­ნი გერ­მა­ნე­ლე­ბით და­სახ­ლე­ბუ­ლი პრე­მი­უმ კლა­სის სა­მეღ­ვი­ნეო რე­გი­ო­ნი, რო­მე­ლიც დღე­საც ამინდს ქმნის ულტრა-მა­ღალ სეგ­მენ­ტში.

2001 წელს უკვე და­ვი­წყეთ პირ­ვე­ლი საც­დე­ლი ღვი­ნო­ე­ბის და­ყე­ნე­ბა და მის მერე ჩვენ კი არ მიგ­ვყვავ­და გან­ვი­თა­რე­ბის სა­კი­თხი, თვი­თონ სა­ფე­რა­ვის თვი­სე­ბე­ბი გვას­წრებ­და, ყველ­გან და ყვე­ლა­ფერ­ში. ჩა­ტარ­და 5 თუ 6 სა­ფე­რა­ვის სე­მი­ნა­რი ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით, მათ­გან ორის წამ­ყვა­ნი კი თა­ვად გახ­ლდით.

მა­შინ იყო ასე­თი ფე­ნო­მე­ნი, მფრი­ნა­ვი მეღ­ვი­ნე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც დავ­დი­ო­დით მსოფ­ლი­ოს ორ ნა­ხე­ვარსფე­როს შო­რის და ვეხ­მა­რე­ბო­დით ძველ სამ­ყა­როს ახა­ლი სამ­ყა­როს მიღ­წე­ვე­ბის ად­გილ­ზე და­ნერგვა­ში.

2004 – 2005 წლე­ბი­დან უკვე ფეხს იდ­გამს ორი ბრენ­დი: „ჰა­მილ­ტო­ნის“ და „პატ­რი­ტის“ ღვი­ნო­ე­ბი, ორი­ვეს უკან გახ­ლდით მე, რაც დღე­საც დიდი სი­ა­მოვ­ნე­ბაა ჩემ­თვის, რად­გან ორი­ვე ბრენ­დი დიდი წარ­მა­ტე­ბით სარ­გებ­ლობს მსოფ­ლი­ო­ში, სა­ფე­რა­ვის დამ­სა­ხუ­რე­ბით.

ეს ჯიში მარ­თლაც რომ შე­უ­და­რე­ბე­ლია მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა სხვა წი­თელ ჯი­შებ­თან და ეს არ არის მხო­ლოდ სი­ტყვე­ბი!

რად­გან სა­ფე­რავ­მა ამ­ხე­ლა გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა ჰპო­ვა, შემ­დეგ გაჩ­ნდა უკვე სხვა იდე­ე­ბიც. 2016 წელს ჩა­ტარ­და ავ­სტრა­ლი­ის ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ჯი­შე­ბის და ღვი­ნო­ე­ბის კონ­კურ­სი. ამ კონ­კურსს ეს­წრე­ბო­და მსოფ­ლი­ოს 150 „მძი­მე წო­ნის“ სპე­ცი­ლის­ტი, დიდ პა­ტი­ვად მერ­გო ვყო­ფი­ლი­ვა­ვი Key note speaker და შე­სა­ბა­მი­სად მთე­ლი ეს კონ­ფე­რენ­ცია მი­ე­ძღვნა სა­ქარ­თვე­ლოს და ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის კი­დევ უფრო დიდ ფე­ნო­მენს, საწ­ნა­ხელს და ქვევ­რს.


აღ­მოჩ­ნდა, რომ კონ­ფე­რენ­ცი­ას ეს­წრე­ბო­და ორი სპე­ცი­ა­ლის­ტი, რომ­ლე­ბიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში უკვე იმ­ყო­ფე­ბოდ­ა რო­გორც „სკა­უ­ტე­ბი“ რათა შე­ეს­წავ­ლათ ჩვე­ნი ტრა­დი­ცი­უ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბა. ეს უკვე დიდი ბო­ნუ­სი იყო, მათ­მა გა­მოს­ვლამ და­დე­ბი­თი გავ­ლე­ნა იქო­ნია ქარ­თულ პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე. კონ­ფე­რენ­ცია გახ­და ერ­თა­დერ­თი კო­მენ­ტა­რის სა­გა­ნი (ამას სრუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით ვა­ცხა­დებ) აქამ­დე მსგავ­სი ის­ტო­რია ჯერ არ მოგ­ვის­მე­ნი­აო, კონ­ფე­რენ­ცი­ის შემ­დე­გაც გაგ­რძელ­და პრი­ვა­ტურ­ლი სა­უბ­რე­ბი და ყვე­ლას თვალ­ში იკი­თხე­ბო­და ორი რამ: გვი­მას­პინ­ძლებთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში? და აპი­რებ თუ არა აქ რამე ქარ­თუ­ლი გა­კე­თე­ბას?


მის მერე გა­ვი­და 4 წელი ამ გეგ­მა­რე­ბა­ში და აი წელს და­ვი­წყეთ სპე­ცი­ა­ლუ­რად გა­კე­თე­ბუ­ლი ქვევ­რე­ბის გა­და­ზიდ­ვა ავ­სტრა­ლი­ა­ში.

თვი­თონ კონ­ცეფ­ცია არის წმინ­დად ქარ­თუ­ლი. ეს ყვე­ლა­ფე­რი ატა­რებს იდე­ას, ვაჩ­ვე­ნოთ ღვი­ნის და­ყე­ნე­ბის მე­თო­დი, რო­მე­ლიც და­ი­ბა­და 8 000 წლის წინ და ჩვე­ნამ­დე მო­აღ­წია პირ­ვან­დე­ლი, უც­ლე­ლი სა­ხით. ეს კი ნა­თე­ლი მა­გა­ლი­თია ტექ­ნი­კის სი­ცო­ცხლი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის და მისი რო­გორც კულ­ტუ­რის და მრწამ­სის გა­ნუყ­რე­ლი ნა­წი­ლია

ჯი­შე­ბიც კი, ქარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბა: სა­ფე­რა­ვი და რქა­წი­თე­ლი. ორი­ვე მოყ­ვა­ნი­ლი ძა­ლი­ან ძლი­ერ მე­ვე­ნა­ხე­ო­ბის რე­გი­ო­ნებ­ში, რო­გო­რე­ბი­ცაა ადე­ლა­ი­დის მთე­ბი (Adelaide Hills), ბა­რო­სა ველი (Barossa Valley) და მაკ­ლა­რენ ველი (McLaren Vale).


რო­დე­საც იმ ეტაპ­ზე მი­ვე­დით, რომ ყვე­ლა­ფე­რი მზად გვქონ­და ტვირ­თის ექ­სპორტზე გა­სა­ტა­ნად, სა­ჭი­რო გახ­და მოგ­ვე­ძი­ე­ბი­ნა ძლი­ე­რი სატ­რან­სპორ­ტო კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც ამ არ­ცთუ ისე მარ­ტივ გა­და­ზიდ­ვას სა­თა­ნა­დოთ შე­ას­რუ­ლებ­და. ძი­ე­ბის პრო­ცეს­ში კო­მუ­ნი­კა­ცია გვქონ­და ბევრ ლო­გის­ტი­კურ კომ­პა­ნი­ას­თან, თუმ­ცა „კა­ი­როს ლო­ჯის­ტიკ­სი“ გა­მორ­ჩე­უ­ლი იყო ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ი­თა და მისი კონ­კრე­ტუ­ლი სპე­ცი­ა­ლი­ზა­ცი­ით, ზო­გა­დად ღვი­ნის ტრან­სპორ­ტი­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ამ კომ­პა­ნი­ას ღვი­ნის ტრან­სპორ­ტი­რე­ბის მრა­ვალ­წლი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა აღ­მო­აჩ­ნდა და ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით უამ­რავ წამ­ყვან ბრენ­დებს ემ­სა­ხუ­რე­ბა. კა­ი­როს ლო­ჯის­ტიკ­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებს გა­ვა­ცა­ნით კონ­კრე­ტუ­ლი ამო­ცა­ნა. შემ­დეგ დად­გა სა­კი­თხი, რომ მო­მეს­მი­ნა მათი შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა. სა­კი­თხი სა­უ­ცხო­ოდ და­ლაგ­და, ყვე­ლა პი­რო­ბა სრუ­ლი­ად შე­სა­ფე­რი­სი იყო დას­მუ­ლი ამო­ცა­ნი­სათ­ვის.


გარ­და ამი­სა, მათ გა­მო­ავ­ლი­ნეს მარ­თლაც უნი­კა­ლუ­რი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის და ოპე­რა­ტი­უ­ლო­ბის კულ­ტუ­რა, შე­მოგ­ვთა­ვა­ზეს ტვირ­თის და­ზღვე­ვის მარ­თლაც უნი­კა­ლუ­რი პა­კე­ტი და ლო­გის­ტი­კუ­რი მარ­შრუ­ტი, რო­მე­ლიც ოპ­ტი­მა­ლუ­რი ვა­რი­ან­ტი იყო.

ვი­მე­დოვ­ნებ სა­მო­მავ­ლოდ კი­დევ ვი­თა­ნამ­შრომ­ლებთ ერ­თმა­ნეთ­თან, სხვა ქვეყ­ნებ­შიც გა­ვი­ტანთ ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის მრა­ვალ­სა­უ­კუ­ნო­ვან ტრა­დი­ცი­ებს და უფრო მეტ ხალ­ხს გა­ვა­გე­ბი­ნებთ ღვი­ნის სამ­შობ­ლოს შე­სა­ხებ.

 

Ambebi.ge


სახმელეთო საზღვრების გახსნა, ვაქცინაცია, კურორტების დარეკლამება — კერძო სექტორის რეკომენდაციები ტურიზმის სწრაფად აღსადგენად

   სახმელეთო საზღვრების გახსნა, ვაქცინაცია, კურორტების დარეკლამება — კერძო სექტორის რეკომენდაციები ტურიზმის სწრაფად აღსადგენად
access_time2021-03-03 13:00:06
ტურიზმის სექტორში მომუშავე კომპანიებმა, მათ შორისაა სტუმროების ქსელი „ინნ ჯგუფი“, ტურ კომპანია კლარკ რობინსონი, სასტუმროების ფედერაცია, „კა მენეჯმენტ გრუპი“, ტურ. კომპანია „კამერტონ თრეველი“, ტურ. კომპანია „იბერია ტურს პლიუსი“ და რამდენიმე სხვა,  ტურიზმის დარგის სწრაფი აღდგენისთვის საჭირო...

2020 წელს თურქეთის გარდა, საქართველო და სხვა ყველა მეზობელი ქვეყანა რეცესიაში იყო

2020 წელს თურქეთის გარდა, საქართველო და სხვა ყველა მეზობელი ქვეყანა რეცესიაში იყო
access_time2021-03-03 11:32:45
გასული წელი მთელი მსოფლიოსთვის და მათ შორის, საქართველოს მეზობელი ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გამოწვევებით იყო სავსე.   პანდემიის პირობებში გლობალურად არსებული მოთხოვნისა და მიწოდების შოკების შედეგად ეკონომიკური აქტივობა მსოფლიოში შენელდა. რა თქმა უნდა, ეკონომიკის შენელებამ კვალი ჩვენს რეგიონსაც დაატყო. როგორც ოფიციალური სტატისტიკა გვიჩვენებს, 2020 წელს თურქეთის გარდა, საქართველო და სხვა ყველა მეზობელი ქვეყანა რეცესიაში იყო.   2020 წელს...

ლოპოტას დამფუძნებელი გოგა მაისურაძე გარდაიცვალა

ლოპოტას დამფუძნებელი გოგა მაისურაძე გარდაიცვალა
access_time2021-03-03 10:35:05
დღეს ლოპოტა რიზორთის დამფუძნებელი გოგა მაისურაძე გარდაიცვალა. როგორც ცნობილია, ბიზნესმენი მძიმე დაავადებას დიდი ხანი ებრძოდა. კომერსანტი სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს

დღის Top 10 საინტერესო ამბავი

დღის Top 10 საინტერესო ამბავი
access_time2021-03-02 21:00:39
დღის Top 10 საინტერესო ამბავი: 1.გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთები და შემცირებული სესხების მოცულობა - საბანკო სექტორის იანვრის თვე 2021 წელი ქართულმა საბანკო სექტორმა მოგებით დაიწყო, რომლის მოცულობა 113.36 მლნ ლარს შეადგენს. თუმცა წინა წლის დეკემბერთან შედარებით შემცირებულია საპროცენტო შემოსავლები და...

მერაბ ჟორდანია ვენის „აუსტრიას“ პრეზიდენტი ხდება

მერაბ ჟორდანია ვენის „აუსტრიას“ პრეზიდენტი ხდება
access_time2021-03-02 17:20:09
მერაბ ჟორდანია ტიტულოვანი ავსტრიული კლუბის - ვენის "აუსტრიას" პრეზიდენტი იქნება. ამის შესახებ ადგილობრივი საიტები იტყობინებიან. საინტერესოა წერილი, რომელიც wien.orf.at-მა გამოაქვეყნა: მწვანე შუქი პარტნიორობისთვის "ვენის "აუსტრიას" ფინანსურ მომავალთან დაკავშირებით სიტუაციას წესით მალე უნდა მოეფინოს ნათელი. ახალი პარტნიორი ჯერ ოფიციალურად არ წარუდგენიათ, მაგრამ კლუბში ამბობენ, რომ მოლაპარაკება პოზიტიური შედეგით...


მსგავსი სიახლეები

up